JJUA55147U It-ret

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Information Technology Law

Kursusindhold

Den digitale teknologi rejser løbende nye juridiske problemstillinger, der får en stadig mere central betydning i takt med, at den digitale teknologi er integreret i alle aspekter af samfundet. Derfor vil de fleste jurister i dag støde på it-retlige problemstillinger i deres arbejde, og mange jurister har it-ret som deres hovedarbejdsområde. Både advokatkontorer, virksomheder og offentlige myndigheder søger jævnligt jurister med særligt kendskab til it-ret.

 

Faget giver deltagerne en indføring i de særlige juridiske problemstillinger, som informationsteknologien giver anledning til. Deltagerne vil få den fornødne indsigt til at varetage en stilling som it-jurist eller behandle it-retlige problemstillinger som led i et bredere stillingsindhold.

 

I faget gennemgås en række fortrinsvis immaterialretlige, databeskyttelsesretlige og formueretlige emner, herunder:

 

 • Ophavsretlig beskyttelse af software, databaser, hjemmesider og anden digital information (musik, film, e-bøger mv.)
 • Beskyttelse af domænenavne
 • Sociale medier og andre mellemmænds ansvar for brugernes krænkelser på internettet
 • Behandling af personoplysninger (databeskyttelsesret)
 • Markedsføring på internettet
 • Digital aftaleindgåelse og salg af digitale ydelser (musik, film, e-bøger mv.)
 • It-kontrakter - udformning, fortolkning og introduktion til de mest udbredte standardkontrakter

 

En række af disse emner bygger videre på BA uddannelsen. Det gælder eksempelvis den persondataretlige regulering, som introduceres i forvaltningsretten, den digitale aftaleindgåelse, som tager udgangspunkt i den grundlæggende aftaleret og salg af digitale ydelser og it-kontrakter, der tager udgangspunkt i obligationsretten.

 

En række af fagets elementer, herunder særligt de immaterialretlige og persondataretlige dele, er blevet introduceret i valgfagene "Informationsret" og "Ret, privatliv og teknologi" på 5. semester.

 

Det er ikke en forudsætning at have fuldt andre KA-fag, men det kan være en fordel at have fulgt faget Immaterialret. Det er dog ikke erfaringen, at det volder vanskeligheder at følge fagets immaterialretlige dele for studerende, som ikke har forudgående kendskab til immaterialret.

Målbeskrivelser

Faget skal give den studerende viden om informationsteknologien med henblik på at kunne forstå og behandle de tilhørende retlige problemstillinger og viden om de grundlæggende retsregler, som it-retten bevæger sig på tværs af.

Faget skal gøre den studerende i stand til at identificere relevante it-retlige problemstillinger og det relevante it-retlige retsfaktum, når dette præsenteres som del af en konkret sagsbeskrivelse. Som led heri, skal den studerende være i stand til at identificere manglende faktum for at kunne foretage en fyldestgørende retlig analyse.

Faget skal sætte den studerende i stand til at analysere komplekse it-retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter. Faget skal endvidere sætte den studerende i stand til at formidle og formulere sin viden og argumentation på en struktureret og sammenhængende måde.

Anbefalet litteratur: Henrik Udsen, It-ret, 4. udgave + udvalgte artikler og domme

Som nævnt kan det være en fordel men ingen forudsætning af have fulgt faget Immaterialret.
I undervisningen indgå navnlig følgende læringsaktiviteter:
Traditionel gennemgang af udvalgte dele af pensum med dialoginddragelse af de studerende.
"Spotdiskussioner", hvor de studerende får 3-5 minutter til at drøfte et rejst spørgsmål med sidemanden.
Case-arbejde som beskrevet ovenfor.
Brug af online-afstemningsprogram som beskrevet ovenfor.
Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder):
It-ret går på tværs af en række retsområde og er derfor delvist beslægtet med en række andre fag, herunder immaterialret, persondataret, it-kontraktret, markedsføringsret, aftaleret, obligationsret og Digital Law in the US and the EU.

Fagene IT-ret og Introduction to Digital Law in the US and the EU er gensidigt udelukkende. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse fag.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Deltagerne får udleveret en case, som eksaminationen tager udgangspunkt i.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 50, 2020 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: uge 21, 2021 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Efterår: uge 5, 2021 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: uge 32, 2021 - onsdag, torsdag, fredag