JJUA55133U EU-Udbudsret

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

EU public procurement law

Kursusindhold

De EU udbudsretlige regler opstiller detaljerede og komplicerede regler for offentlige indkøb, der samlet set vedrører uhyre summer og hyppigt giver anledning til tvister. De offentlige indkøb udgør årligt ca. udgør 20 % af BNP i medlemsstaterne, og nationale domstole og klagenævn har behandlet tusindvis af udbudstvister. Hertil kommer, at EU-domstolen har afsagt et par hundrede afgørelser på området. Overtrædelse af udbudsreglerne kan få vidtrækkende konsekvenser, herunder pligt til at betale erstatning for tabt fortjeneste og den ubehagelige pligt til at afvikle en indgået kontrakt. Retstilstanden er fortsat usikker på en række centrale områder, der har afgørende betydning i praksis, og området giver ofte anledning til fortolkningstvivl selv for personer med et indgående kendskab til området. I undervisningen vil der blive lagt vægt på både udbudsreglernes indhold og deres håndhævelse. Den veludviklede praksis fra Klagenævnet for Udbud inddrages løbende i undervisningen.

 

Undervisningen vil fokusere på følgende punkter:

 • Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde med særlig fokus på begrebet "ordregivende myndighed"
 • Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet
 • Forhandlingsforbuddet
 • Udelukkelse og udvælgelse af tilbudsgivere
 • Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt
 • Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn
 • Aflysning af udbudsproceduren uden indgåelse af kontrakt
 • Håndhævelsen af de EU udbudsretlige regler.
Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

 • Forklare udbudsreglernes formål og anvendelsesområde
 • Redegøre detaljeret for de udbudsretlige grundbegreber og procedureregler
 • Identificere relevante udbudsretlige problemstillinger i komplekst materiale
 • Analysere udbudsretlige problemstillinger, herunder fortolke relevante regler og praksis på baggrund af konkret faktum
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete problemstillinger på en systematisk og sammenhængende måde, som viser overblik over og indsigt i udbudsretlige regler og praksis samt træffe et sagligt begrundet valg imellem disse løsninger
 • Perspektivere udbudsretlige regler og praksis i sammenhæng med udbudsreglernes overordnede formål og det indre marked
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Carina Risvig Hamer, Udbudsret, Djøf forlag, 2. udgave 2021.

Supplerende litteratur ca. 200 sider.

 

Et fast element i undervisningen er case-arbejde typisk med afsæt i aktuelle og i praksis relevante problemstillinger. Lejlighedsvis vil der studenterpræsentationer. Et andet fast element er undervisernes gennemgang af pensum
Bemærk, 19 timer af undervisningen forventes at blive afviklet på engelsk.
Kursusfagene EU-udbudsret ogEU & Global Procurement Regimes udelukker gensidigt hinanden.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende vil løbende få feed back fra underviserne, individuelt som kollektivt, fx i relation til deres gruppearbejder, evt. fremlæggelse af cases. Det inkluderer i øvrigt også tilbagemeldinger på hvorvidt de studerendes forberedelse er fyldestgørende.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter (eksamen afvikles på dansk)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 25 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 34 - onsdag, torsdag, fredag