JJUA55124U Embedsmandsnormer - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2019

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

The Committee of standards - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2019

Kursusindhold

Det er centralt for kommende embedsmænd i både centraladministrationen og i kommunerne at reflektere over embedsmandsrollen og blive fortrolige med, hvilke mere konkrete embedsmandsnormer, der er styrende for det daglige arbejde i forvaltningen. Ligeledes er det gavnligt at få nogle redskaber til, hvordan man håndterer konkrete dilemmaer i embedsmandsarbejdet. Embedsmandsnormerne er ikke undergivet en samlet regulering, men udledes af flere forskellige retskilder.

 

Det er et område, som falder mellem flere retlige felter, herunder forvaltningsret, forfatningsret, ansættelsesret etc., hvad der i sig selv er med til at komplicere og sløre en række af grundspørgsmålene, også i en ren juridisk kontekst.  De formelle forfatningsretlige og forvaltningsretlige rammer er i ganske vidt omfang udfordret af de utallige praktiske dilemmaer, som møder embedsmanden i en politisk og administrativ virkelighed med en vidtforgrenet velfærdsstat, stigende behov for politisk-strategisk rådgivning, ansættelsesmæssige karrieresystemer og en ekstremt medialiseret hverdag. Kurset har til hensigt at gå i dybden med en række af de mest centrale embedsmandsnormer – fx lydighed, faglighed, sandhed og loyalitet – for at få et bedre teoretisk og praktisk grundlag for at begå sig i embedsmandsrollen.

 

Kurset har en juridisk kerne, men anlægger også politologiske og forvaltningsmæssige perspektiver på udviklingen af embedsmandsnormer og forholdet mellem politisk og administration. Kurset bygger oven på undervisningen i forfatningsret og forvaltningsret på bacheloruddannelsen, idet kurset anlægger en række tværgående og mere specialiserede perspektiver.

 

Kurset vil omfatte navnlig følgende emner (foreløbig skitse):

 1. Historisk blik på embedsmandsrollen i centraladministrationen og i kommunerne. Traditionelle krav, institutionelle rammer og nye udviklingstendenser.
 2. Et politologisk-administrativt perspektiv på embedsværkets rolle, sondringen mellem politik og administration og refleksioner over embedsværkets magt og legitimitet.
 3. Sondringen mellem det neutrale embedsværk og politiske embedsmænd. Særlige rådgivere, spindoktorer og politiske sekretariater.
 4. Journalisering, dokumentation og aktindsigt
 5. Lydighedskravet
 6. Kravet om faglighed og saglighed
 7. Sandhedspligten
 8. Loyalitetspligten
 9. Håndtering af internationale normer
 10. Ytringsfrihed, tavshedspligt og whistleblowing
 11. Samspillet med ministeren
 12. Særlige dilemmaer i kommunerne

 

 1. Kontrol, undersøgelsesorganer og disciplinæransvar
 2. Afsluttende refleksioner og et blik på komparative studier fra andre lande
Målbeskrivelser

Viden

Redegøre for embedsmandsrollen og udviklingen heri

Forklare forskellige syn på embedsværket og bureaukratiet

Redegøre for de grundlæggende embedsmandsnormer og deres hovedindhold

Redegøre for forvaltningens opbygning og de forskellige embedsmandsfunktioner

Forklare forskellene på embedsmandsrollen i henholdsvis staten og kommunerne

 

Færdigheder

Identificere relevante embedsmandsnormer i konkrete sagsforløb

Analysere komplekse problemstillinger ud fra et teoretisk og praktisk perspektiv

Afveje forskellige embedsmandsnormer over for hinanden og argumentere for mulige løsninger

Identificere og diskutere problemer og dilemmaer i det daglige embedsmandsarbejde

 

Kompetencer

Analysere og diskutere kravene til embedsværket og fordele og ulemper ved den danske ordning

Træffe afgørelser i komplekse sager med normsammenstød

Rådgive om handlemuligheder i komplicerede situationer

Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Faget forudsætter en faglig grundviden inden for navnlig det offentligretlige område (herunder fag som forvaltningsret, forfatningsret og strafferet) hvortil kommer, at det vil være en fordel med et vist kendskab til grundlæggende ansættelsesretlige problemstillinger, herunder spørgsmålet om loyalitetspligt.
Kurset er problembaseret og vil blive opbygget omkring bl.a. cases, som præsenterer dilemmaer og udfordringer for den moderne embedsmand. En række cases vil være inspireret af nogle af de omtalte ”sager” om embedsmandsrollen inden for de senere år. Kurset forudsætter aktiv deltagelse fra kursusdeltagernes side, og der lægges vægt på interaktion.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Kurset er problembaseret og forudsætter aktiv forberedelse og deltagelse fra kursusdeltagerne, og kurset lægger i høj grad op til diskussion af og refleksion over såvel de retlige regler og principper af betydning og som af den – politiske - kontekst, som embedsmænd arbejder inden for. Kurset vil – udover det nævnte pensummateriale - indeholde en række cases, som
præsenterer kursusdeltagerne for dilemmaer og lign, og der vil blive givet feed-back efter diskusison af hver case.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Faget er nedlagt i efterårssemesteret 2019

Reeksamen

Faget er nedlagt i efterårssemesteret 2019