JJUA55119U Ansættelsesret

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Employment Law

Kursusindhold

Ansættelsesret beskæftiger sig med reglerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere (løn- og arbejdsvilkår). Ansættelsesforholdet er et kontraktforhold, men er intensivt reguleret gennem såvel kollektive overenskomster som lovgivning. Der findes ikke en samlet lov om ansættelsesforholdet i Danmark, men reglerne er spredt på en række forskellige love og et meget stort antal overenskomster. Undervisningen belyser både funktionærlovens centrale betydning og den voksende rolle, som den EU-afledte lovgivning spiller for de ansættelsesmæssige relationer. Der lægges vægt på at belyse samspillet mellem lov- og overenskomstregler og mellem danske regler og den voksende EU-retlige regulering, herunder den rolle som EU-Domstolens praksis spiller for fortolkningen af de danske regler.

Kurset fokuserer på følgende hovedemner

 • Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet
 • Etablering af ansættelsesforhold
 • De centrale regler om løn- og arbejdsvilkår
 • Ændring og opsigelse af ansættelsesforhold
 • Misligholdelse af ansættelsespligter, herunder bortvisning
 • Forbud mod forskelsbehandling, især på grund af køn, alder og handicap
 • De forskellige tvisteløsningsorganer

 

Ansættelsesret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men også på fag som Erstatning og kontrakt, Obligationsret og EU-ret. Det vil være en fordel – men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret, inden man følger Ansættelsesret.

Målbeskrivelser

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

- den ansættelsesretlige retskildestruktur, de grundlæggende begreber samt EU-rettens betydning for retsområdet
 - de grundlæggende regler for etablering af ansættelsesforhold, vilkår under ansættelsen og ændring og afvikling af ansættelsesforhold
 - det tætte samspil mellem lovgivning og kollektive overenskomster, herunder retsgrundlagets betydning for valg af procesforum
- det tætte samspil mellem danske regler og underliggende EU-direktiver, herunder den rolle som EU-Domstolens praksis spiller for anvendelsen af dansk ret

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

- identificere relevante ansættelsesretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
- analysere konkrete problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende begreber og regler og deres samspil med EU-retlige forpligtelser - argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
- formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Kurset skal give deltagerne kompetence til at

- rådgive om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
- foretage selvstændige analyser af komplekse ansættelsesretlige problemstillinger med inddragelse af relevante EU-retlige perspektiver
- reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel danske retsinstanser som EU-Domstolen samt vurdere retsafgørelsernes betydning for det ansættelsesretlige område

Jens Kristiansen, Ansættelsesret, 1. udg. 2020 (ca. 600 sider)

Udvalgte artikler m.v. (ca. 150 sider)

De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.
Ansættelsesret og Kollektiv arbejdsret giver en specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Kollektiv arbejdsret og Ansættelsesret, men de overlapper ikke hinanden. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv arbejdsret og/eller Ansættelsesret.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 3, 2021 - onsdag, torsdag, fredag.

Forår: uge 25, 2021 - mandag, tirsdag, onsdag.

Reeksamen

Efterår: uge 8, 2021 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: uge 34, 2021 - onsdag, torsdag, fredag