JJUA55115U Finansieringsret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Corporate Finance Law

Kursusindhold

Formålet med faget er at give et dybdegående kendskab til og forståelse af de juridiske, institutionelle og markedsmæssige aspekter af kapitalselskabers finansiering, og at give studenten forudsætninger for at forstå kilderne til finansiering samt identificere og løse centrale finansieringsretlige problemer, hvad enten finansieringskilden yder lån eller indskyder egenkapital (fx i form af venture capital).

 

Faget vil tage udgangspunkt i de nedenfor anførte emner. Skatteretlige problemstillinger vil ikke blive berørt. Tilsynsretlige problemstillinger vil blive tangeret.

 • Kilderne til finansiering og vilkår, heriblandt finansielle virksomheder, kapitalmarkeder og private equity.
 • Venture- og private equity-fondes forretningsmodel og incitamentsstrukturer
 • Venture- og private equity-fondes selskabsform, struktur og aftalegrundlag.
 • Buyouts: overtagelse ved køb (M&A) eller overtagelsestilbud, lånefinansiering, ”debt push down” og udlodningsbegrænsninger
 • Venture- og private equity-fondes exits: salg, udbud til offentligheden, optagelse til handel
 • Finansiering i kapitalselskabsform.
 • Ledelsens pligter.
 • Valg af finansieringsform.
 • Forskelle og ligheder mellem egenkapital og gæld.
 • Udbud til offentligheden.
 • Udstedelse af kapitalandele.
 • Udstedelse af konvertibelt gældsbrev
 • Optagelse af banklån.
 • Udstedelse af erhvervsobligationer.
 • Optagelse af koncerninterne lån.
 • Optagelse af efterstillet lån.
 • Kaution og sikkerhedsstillelse for lån.
Målbeskrivelser
 • Forstå finansieringskilderne (herunder deres markeder og vilkår), de finansieringsretlige regler og den aftalepraksis, der har juridisk og forretningsmæssig betydning for kapitalselskabers finansiering;
 • Redegøre for de juridiske karakteristika ved egen- og fremmedfinansiering samt for de fordele og ulemper, der er forbundet med disse finansieringsformer;
 • Identificere de retlige problemer, som på udvalgte områder opstår ved selskabers finansiering;
 • Træffe velbegrundede valg i forhold til konkrete finansieringsretlige problemer gennem anvendelsen af de relevante kilder;
 • Analysere, vurdere og diskutere finansieringsretlige problemstillinger og løsningsmuligheder, herunder om andre alternative løsningsmodeller vil være at foretrække;
 • Redegøre for finansieringskilder og nye tendenser indenfor finansieringsretten; og
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Pensum vil bestå af 756 sider, i form af:

 • Henrik Kure, “Finansieringsret”, 2018 (489 sider) og
 • Tomas Krüger Andersen, “Private Equity”, 2015 (267 sider)
 • Hans Viggo Godsk Petersen: Kaution, 11. udgave, Djøfs forlag (2016):
  • Kapitel 3, s. 33-62: Forpligtelsens indhold;
  • Kapitel 6, s. 109-130: Regresproblemer;
  • Kapitel 7, s. 131-161: Retstillingen ved hovedmandens eller kautionistens konkurs.
Faget vil udvikle de studerendes formueretlige og selskabsretlige færdigheder og udvikle forståelsen for samspillet mellem retlige og finansieringsmæssige tankegange.
Det er en fordel – men ikke en betingelse – at have fulgt BA-valgfaget “Selskaber og
Kapitalmarked” og/eller det nuværende KA-fag “Selskabsret”.
Finansieringsret bygger videre på disse fag.
I undervisningen indgår cases, der tematiserer det pensum, der er læst til lektionen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil ske i form af respons på de studerendes analyser af cases, der indleder hver lektion. Der lægges vægt på at de studerende deltager aktivt i undervisningen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

efterår: uge 2, 2022 - onsdag, torsdag, fredag

forår: info følger

Reeksamen

efterår: uge 8, 2022 - mandag, tirsdag, onsdag

forår: info følger