JJUA55114U Lejeret

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Tenancy Law

Kursusindhold

Kursusdeltagerne skal erhverve sig et indgående kendskab til lejelovgivningen for private udlejningsejendomme, det vil sige lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven.

Et meget stort antal kontraktforhold er omfattet af lejelovgivningens ofte præceptive regler – uagtet om kontrakten er benævnt som en lejeaftale eller ej. Hertil kommer, at lejeforholdet i en privat udlejningsejendom danner grundlaget for værdiansættelsen, hvorfor det også i denne sammenhæng er afgørende med et indgående kendskab til lejeretten.

Kurset er således praktisk relevant for advokater, dommere, interne jurister, sagsbehandlere i huslejenævn m.v.

På kurset lægges vægt på at trække forbindelse til den almindelige aftale– og obligationsret – og samtidig give deltagerne et solidt grundlag for praktisk anvendelse af reglerne.

Lejelovgivningen er ofte blevet ændret, og senest med ikrafttræden den 1. juli 2022. Indledningsvist gennemgås kort den historiske udvikling med henblik på at placere den nuværende lovgivning i rette perspektiv. Ligeledes vil der løbende i undervisningen blive henvist til den historiske udvikling, hvor det er relevant for den nutidige anvendelse af lejelovgivningen.

Leje af fast ejendom er som hovedregel vedvarende kontraktforhold. Lejeloven har en kronologisk opbygning forstået således, at først behandles regler for indgåelse af lejeaftalen, herefter regler om adgangen til ensidigt at ændre eller udfylde den indgåede aftale, og afslutningsvist reglerne om lejeaftalens ophør af den ene eller den anden grund.


De enkelte emner som gennemgås kan grupperes således:

1. Lejeaftalens indgåelse

Afgræsning af hvilke retsforhold der er omfattet af lejelovgivningen og gennemgang af de grundlæggende regler for lejekontrakters indgåelse herunder form- og indholdskrav til lejeaftalerne, herunder forskelle og ligheder mellem beboelseslejeaftaler og erhvervslejeaftaler.

 

2. Ændring eller udfyldning af aftalen

Navnligt reglerne om lejefastsættelse har stor betydning, både for boliger og erhverv. De mange muligheder for at aftale eller varsle lejestigninger gennemgås – det vil eksempelvis sige krav om forhøjelse eller nedsættelse efter ”det lejedes værdi”, markedsleje, skatte- og afgiftsreguleringer, pristalsregulering, omkostningsbestemt husleje, herunder opstilling af budget, fordeling af budgetudgifter og formelle regler om varsling af lejeforhøjelser eller nedsættelser.

I denne gruppe falder også emner om mangler ved det lejede, fordeling af vedligeholdelsespligt, udlejers levering af forbrugsydelser, beboerrepræsentationens kompetence, muligheden for brugsrettens overgang samt de processuelle kompetenceregler om boligretten og huslejenævnet. Endelig behandles myndighedernes muligheder for at fastlægge begrænsninger i benyttelsen af boligerne med hjemmel i boligreguleringsloven.

 

3. Lejekontraktens ophør

I denne gruppe falder anden del af lejers misligholdelse eller af brugsrettens overgang, herunder ved tilfælde af bytte, lejers død samt den gensidige adgang til opsigelse og ophævelse af lejemålet, herunder forskelle og ligheder mellem retsstillingen for beboelseslejemål og erhvervslejemål.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

 • Identificere hvilke retsforhold, der er omfattet af lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven, og redegøre for i hvilken udstrækning reglerne i disse love er præceptive eller deklaratoriske.

 • Redegøre for de aftaleretlige og obligationsretlige principper, der finder anvendelse i forbindelse med lejeaftaler, herunder obligationsrettens intertemporale regler samt fortolkningsregler, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Redegøre for form– og indholdskrav til lejeaftaler, herunder behovet for tinglysning og dermed sikring af lejers rettigheder, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Redegøre for regler og retspraksis om lejers benyttelse af det lejede, fordelingen af vedligeholdelsesforpligtelsen samt mangler, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Redegøre for regler og retspraksis om lejefastsættelse og lejeregulering i såvel bolig- som erhvervslejemål, herunder det lejedes værdi, markedsleje, forbedringsforhøjelser, skatte- og afgiftsreguleringer, pristalsreguleringer, omkostningsbestemt husleje samt de formelle regler om varsling af lejeforhøjelse eller –nedsættelse, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Redegøre for regler og retspraksis om lejemålets ophør og brugsrettens overgang sammenholdt med den almindelige obligationsret, herunder fremlejeret andres ret til overtagelse eller fortsættelse af lejeaftalen og den gensidige adgang til opsigelse og ophævelse, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Redegøre for betaling af ydelser uden for lejen for bolig- og erhvervslejemål, herunder forbrugsregnskaber, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Redegøre og analysere de processuelle regler om beboerrepræsentationen samt beboerrepræsentationens kompetence, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Redegøre for tvistebehandlingen i lejeretten, herunder de processuelle regler om samspillet mellem huslejenævn, ankenævn og boligretten, herunder redegøre for særregler i forhold til retsplejeloven samt mulighed for at aftale voldgiftsbehandling, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Redegøre for myndighedernes muligheder for at fastlægge begrænsninger i benyttelse af boliger med hjemmel i lov om boligforhold, og argumentere for fagligt begrundede løsninger indenfor dette.

 • Formidle og formulere sin viden og argumentere fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Hans Henrik Edlund og Niels Grubbe, Boliglejeret, 3. udg., 2019 (udvalgte sider)

Karin Laursen m.fl., Erhvervslejeloven med kommentarer, 2. udgave, 2019 (udvalgte sider) (udkommer midt september)

Samlet overstiger det ikke 750 sider.


Da der er foretaget en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, der per 1. juli 2022 i stedet udgøres af lejeloven og lov om boligforhold, vil der blive udleveret en paragrafnøgle, således at pensum kan relateres til gældende regler. Endvidere leveres en oversigt over de relativt få ændringer, der er foretaget ved sammenskrivningen af lovene, og som er relevante for undervisningen.


Det bemærkes, at vi har været i kontakt med forlaget Karnov Group, der er villig til at give de studerende en særpris på kr. 2.500,- inkl. moms for begge bøger. Svarer til en rabat på ca. 25 pct. i forhold til udbudsprisen. NB!! Denne ”lejerets-pakke”, kan kun købes i Academic Books Jura – Søndre Campus, og altså ikke direkte hos forlaget.


Supplerende litteratur

Karnov særtryk, Boliglove 2022

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Studerende, der vælger lejeret, bør have gode formueretlige evner.
Faget er baseret på cases, som de studerende forbereder forud for hver lektion. De studerende inddeles i grupper, som hver skal præsentere det læste stof og de overvejelser, den relevante case har medført, ved hver undervisningsgang. Endvidere er der løbende i undervisningen mindre case-arbejde på tværs af grupperne.
Lejeret er et centralt formueretligt fag, og har betydelige snitflader med navnlig den almindelige obligationsret. Faget indeholder også elementer af blandt andet processuel karakter, og knytter derfor også an til civilprocessen og konfliktløsning i bredere forstand.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende modtager feedback på deres præsentationer direkte i undervisningen - individuelt som kollektivt. Derudover modtager de studerende skriftlig feedback på de øvelsesopgaver, der afleveres.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk


Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

8. januar 2025

Reeksamen

17. februar 2025