JJUA13020E Speciale

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Master Thesis

Kursusindhold

Specialet afrunder kandidatuddannelsen og giver mulighed for at vise de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af studiet. Formålet med specialet er, at du lærer at gennemføre et større skriftligt projektarbejde med krav om at kunne indentificere og afgrænse en relevant juridisk problemstilling, analysere den med en passende faglig dybde og formidle resultatet skriftligt.
Du har mulighed for at skrive specialet enten individuelt eller i en gruppe på to til fem studerende.

Målbeskrivelser

Mht. viden, har den studerende har viden om:

 • Juridisk metode
 • Retsvindenskabelig teori og praksis generealt og i særdeleshed det juridiske område, der er projektets emneområde
 • Sammenhængen mellem projektets analyser- og de relevante dele af pensum uddannelsens øvrige fag


Mht. færdigheder, har den studerende færdigheder i at:

 • Selvstændigt og kritisk at anlysere retlige problemstillinger inden for specialets område
 • Dokumentere og/eller argumentere systematisk og selvstændigt for påstande i analyse og konklusion og kunne reflektere kritisk herover
 • Identificere og afgrænse et egnet juridisk emne
 • Formulere, operationalisere samt argumentere for den juridiske og samfundsmæssige relevans af en faglig velbegrundet problemstilling, som giver grundlag for selvstændige analyser og konklusioner
 • Analysere valgte juridiske problemstillinger systematisk og under inddragelse af relevant metode
 • Sikre, at der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således af de enkelte delproblemer og -analyser er behandlet logisk og sammenhængende og med en fagligt velbegrundet indbyrdes vægtning


Mht. kompetencer, skal den studerende have kompetancer til at:

 • Strukturer et større skriftlig arbejde logisk og sammenhængende
 • Systematisk og kristik at behandle og reflektere over en valgt problemstilling
 • Argumentere logisk og præcist for konklusioner på grundlag af gennemførte analyser
 • Designe, vudere og udvælge kvalificerede løsningsforslag til nye, ukendte probleme i egen praksis
 • Perspektivere problemstilling og konklusion, herunder at sætte et emne i samfundsmæssig kontekst, hvor det er relevant
 • Udvælge, afgrænse og begrundet de teoretiske og metodiske tilgange til analyse af problemformuleringen
 • Formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalet litteratur til læsning i forbindelse med skrivning af specialet:

 • Nielsen, Ole Bruun ( 2011): Juraspecialet – en håndbog. DJØF Forlaget
 • Riis, Thomas & Trzaskowski, Jan (red.) (2020): Skriftlig Jura – Den juridiske fremstilling, 2. udg., Ex Tuto Publishing.
 • Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen. Tag magten over dit speciale!. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Anne Grethe (2004): Færdig til tiden – sådan planlægger og styrer du specialet. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Peter Stray og Lotte Rienecker (2011): Specielt om specialer. Samfundslitteratur.
 • Jørgensen, Peter Stray (2003): Klart sprog - i opgaver på videregående uddannelser. Samfundslitteratur.
 • Rienecker, Lotte m.fl (2005).: Den gode opgave – Håndbog i opgaveskrivning på
  videregående uddannelser
  . Samfundslitteratur
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • I alt
 • 825
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Mundtligt forsvar, 30 min
2009-ordning: Skriftlig aflevering
2014-ordning: Skriftlig aflevering, mundtligt forsvar
2017-ordning: Skriftlig aflevering, mundtligt forsvar
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende aflevere et skriftligt speciale.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

-