JCSK00001U Rettens systemer, teorier og metoder

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Legal systems, theories and research methods

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Kursusindhold

Faget ’Rettens systemer, teorier og metoder’ skal introducere cand.soc. studerende til retten som systemer, praksisser og tankegange ved at kombinere dogmatiske juridiske elementer med retsfilosofiske og retssociologiske teorier og metoder. Gennem en kombination af disse perspektiver arbejder vi i faget både med rettens formelle og funktionelle systemer og giver de studerende brede retsvidenskabelige redskaber til at reflektere over og arbejde i og med disse systemer. Faget er bygget op omkring to forelæsninger og 16 seminarundervisninger. Over de 16 seminar-undervisningsgange arbejder vi med 4 gennemgående cases. Disse cases anvendes til at belyse 4 perspektiver, der går på tværs af dogmatiske juridiske og bredere retsvidenskabelige tankegange, nemlig:

- et perspektiv om rettens funktion og virke, herunder nationale og internationale retssystemers opbygning, kompetenceforhold og processuelle regler

- to forskellige og dog komplementære perspektiver på sociologiske og filosofiske grundproblemer i retten

- et metodisk perspektiv på de 4 cases, således at de studerende stifter bekendtskab med en række centrale retsvidenskabelige og bredere samfundsvidenskabelige metoder, herunder retsdogmatik, kvalitative og kvantitative metoder mm.

Kurset bygger oven på den viden om både videnskabsteori og om retssystemer, som de studerende har tilegnet sig under deres professionsbacheloruddannelse. De studerende får en dybere forståelse for de retlige problemstillinger, de kommer til at møde i krydsfeltet mellem egen professionsfaglighed og en juridisk og bredere retsvidenskabelig faglighed. Hensigten er, at de studerende får en højere refleksionsgrad over dette krydsfelt, samt får skærpet deres kompetence til at indgå i tværfaglige samarbejder med juridiske faggrupper.

Målbeskrivelser

Viden:

- Om det danske retssystems opbygning, dets professionelle aktører i deres institutionelle forankring og sammenhæng med internationale systemer

- Om centrale videnskabsteoretiske grundproblemer i retten

- Om centrale retsvidenskabelige begreber og metoder

- Om etiske aspekter ved dataindsamling og behandling

Færdigheder:

- I at kunne genkende og arbejde med nationale og internationale retssystemer og - kilder

- I at anvende teoretiske perspektiver på en juridisk problemstilling

- I at anvende metodiske begreber til at analysere juridisk og sociologisk data

Kompetencer:

- Til at kunne analysere juridiske systemer og praksis med anvendelse af en teoretisk og metodisk forståelse

- Til at kunne analysere og forholde sig kritisk over for svagheder og styrker i de enkelte retsvidenskabelige begreber, deres metoder og perspektiver

- Til at navigere professionelt på tværs af juridiske og ikke-juridiske fagmiljøer med afsæt i den studerendes egen faglighed

Uddrag af Hammerslev og Madsen: Retssociologi: Klassiske og moderne perspektiver, Reitzels Forlag 2022 samt Hammerlsev og Olsen: Retsfilosofi: Centrale tekster og temaer, Reitzels Forlag 2019, I alt ca. 540 sider

Casearbejde; gruppearbejde
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 275
  • Seminar
  • 37
  • I alt
  • 312
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 døgn
Prøveformsdetaljer
Stillet individuel opgave, 2 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 1: 03-01-2024 - 05-01-2024

Reeksamen

Uge 5: 31-01-2024 - 02-02-2024