HTYB01151U Tysk - Sprog 3: tysk tekstproduktion og oversættelse

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

German - Language 3: German Text production and Translation

Kursusindhold

Sprog 3  (fælles forelæsning med fransk, italiensk, tysk, portugisiske og brasilianske studier):

Forelæsningsrækken skal understøtte arbejdet med og forståelsen af sproglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag i form af en introducerende indføring i relevant sprogvidenskabelig teori og metode. Vi vil også komme ind på relevante sprogtypologiske forskelle (germansk vs. romansk) og kontrastiv lingvistik.

Forelæsningerne vil ligge inden for områderne strukturalisme, funktionel-kognitiv lingvistik, sprogbrugsbaseret teori og metode, sproglig variation og sprogforandring, sociolingvistik, pragmatik, sprogtilegnelse, korpuslingvistik, sprogtypologi/kontrastiv lingvistik mm.

Det tyske forløb:

Faglige mål

 • oversætte en tekst fra dansk til tysk med et forud fastlagt formål. Oversættelsen skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • producere en selvstændig tysk tekst med et forud fastlagt formål. Teksten skal være semantisk, stilistisk, idiomatisk og pragmatisk passende, uden grammatiske og ortografiske fejl, der forstyrrer forståelsen
 • klart og metodisk bevidst kommentere sin produktions- og oversættelsesstrategi med hensyn til tekstgenre, grammatik og ordforråd og brug af hjælpemidler, fx brug af opslagsværker samt faglige ressourcer, herunder digitale.
 • demonstrere viden om og forståelse af:
 • kommunikationsmodeller samt tekstlingvistisk og pragmatisk analyse
 • forskellige tyske tekstgenrer og deres sproglige træk 
 • kendetegn ved tysk tale- og skriftsprog  
 • det tyske lydsystem og udtaleregler
 • Færdigheder i at afkode og anvende fonetisk transskription af tyske ytringer  
Forlæsning: 1 time
Holdundervisning: 5 timer
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 

 • Et antal godkendte opgaver (i alt højst 12 normalsider).
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse