HTYB01121U Tysk - Tysk sprog og tekst

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

German - German Language and Text

Kursusindhold

Dette modul tager udgangspunkt i det nuværende kultur og samfund i de tysksprogede lande og fokuserer på de centrale historiske udviklingslinjer, som har ført til situationen, som vi kender i dag.

 

Kurset ”Sprog” koncentrerer sig om det tyske sprogs rolle for samfundenes selvforståelse og hvordan det afspejler mangfoldigheden, vi ser i dag. Efter en introduktion til sprogets forskellige funktioner og dets opbygning som tegnsystem følger en fremstilling af, hvordan sprogets variation bidrager til samfundenes diversitet, både historisk, socialt, regionalt og politisk. Der tages også hensyn til nyere varieteter af tysk, som opstår som følge af migration, sprogkontakt eller overgangsfænomener, som opstår under sprogtilegnelsen. Tysk betragtes her fra et kontrastivt perspektiv i sammenligning med dansk, men også fra en mere global, typologisk synsvinkel.

 

Kurset ”Historie I” giver en introduktion til den nyeste tyske historie fra 1945 til i dag i form af a) en forelæsning over Forbundsrepublikkens og DDRs histories  hovedtræk (en time), b) holdundervisning med praktisk analyse af historiske kilder af forskellig art for at øve kildekritiske metoder (to timer). I det sidstnævnte kursus behandles også tilgange for tysk historie- og samfundsanalyse såsom nationalisme, migration etc.

Sprog: Grundbøger (introduktion til tysk lingvistik)

Tysk historie: Som grundbog benyttes Anna Sandberg/Detlef Siegfried (udg.), Tysk kulturhistorie fra 1648 til i dag, Gyldendal samt Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. C.H. Beck, München. Desuden et kompendium med kildetekster.

Sprog: Holdundervisning

Tysk historie: Forelæsning plus holdundervisning, som inkluderer oplæg, gruppearbejde, diskussion. Til forberedelse gives mikroopgaver.
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv deltagelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Tysk og dansk.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

  • 1 godkendt mundtligt oplæg på maksimalt 5 minutter samt en kort   skriftlig sammenfatning (ca. ½ normalside) af oplægget med en bibliografi
  • 8-10 godkendte opgaver (i alt højst 12 normalsider)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse tilføjes 1-2 ekstra spørgsmål.

Kriterier for bedømmelse