HTEK03361U Teater- og performancestudier: Teoretiske og analytiske metoder og kontekster

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Theoretical and Analytical Methods and Contexts

Kursusindhold

Fagelementet har til hensigt at give de studerende en reflekteret forståelse af centrale fænomener inden for scenekunst og beslægtede kulturelle felter, idet fokus lægges på teoretiske og metodiske færdigheder i at analysere disse udtryksformer og placere dem i deres relevante kulturelle, samfundsmæssige og historiske kontekst. Sideløbende etableres det teoretiske grundlag for at udvikle en kritisk tilgang til de teoretiske og metodiske greb i egne akademiske, pædagogiske eller kunstneriske undersøgelser samt evnen at perspektivere disse i en overordnet forståelsesramme for teater- og performanceteori.

Det anbefales at de studerende orienterer sig i The Performance Studies Reader, Third edition. Henry Bial og Sara Brady, Routledge, 2016

Holdundervisning + forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse