HTEB00841U Teater- og performancestudier: Praksisforløb

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Internship Workshop

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

I forbindelse med praktikforløbet på BA uddannelsens 4. Semester vil der blive afholdt to workshops, som har til formål at rammesætte læreprocessen omkring praktikopholdet.

Den første workshop er placeret ved praktikperiodens start og har til formål at hjælpe de studerende til at formulere et overordnet undersøgelsesfokus for praktikken samt desuden at give de studerende redskaber til at:

Kommunikere hensigtsmæssigt med praktikstedets praktikvejleder omkring forventningsafstemning for praktikforløbet. 
Observere og indsamle data om praktikstedets arbejdsprocesser. 
Dokumentere egne arbejdsprocesser og faglige valg i relation til den teatervidenskabelige faglighed.

Den anden workshop ligger placeret midtvejs i praktikforløbet og har til formål at give de studerende mulighed for at vidensdele omkring deres praktikforløb, samt at give hinanden faglig sparring i forhold til løsning af opgaver og problemstillinger i praktikken. Desuden har workshoppen til formål at:

Præsentere de studerende for forskellige måder at skabe sammenhæng mellem teori og praksis på, samt forskellige måder at formilde praksiserfaringer på. 
Skabe en ramme for, at de studerende får mulighed for at reflektere over, hvordan de kan bruge deres uddannelse i specifikke professionelle sammenhænge. 
Give de studerende redskaber til at forberede et møde med deres praktikvejleder, som skal munde ud i en konkret problemformulering til praktikrapporten samt  en metodisk ramme for denne. 
Sætte de studerende i gang med litteratursøgning til praktikrapporten, forud for mødet med deres vejleder.

Holdundervisnig
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 4
  • I alt
  • 4
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)