HTEB00823U Teater- og performancestudier: Teatersociologi og scenekunstnerisk procesdeltagelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Theatre History and Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Formålet med kurset i Teatersociologi og scenekunstnerisk procesdeltagelse er at give deltagerne kompetencer til at navigere i forskellige typer af scenekunstneriske skabelsesprocesser og til at analysere og reflekterer over scenekunstneriske skabelsesprocesser i kunstneriske, sociologiske, organisationsteoretiske, psykologiske og pædagogiske perspektiver. Disse kompetencer er anvendelige i dramaturgisk arbejde, i dramapædagogiske professioner samt i konsulentarbejde i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Desuden danner de grundlag for at udøve kunstnerisk udviklingsarbejde og praksisbaseret forskning i - og med – scenekunst.

Formålet med kurset er ligeledes at give deltagerne teoretisk forståelse for nogle overordnede udviklingstendenser i scenekunstneriske skabelsesprocesser og produktionskulturer, i en vestlig kontekst, fra begyndelsen af det 20. århundrede og frem til i dag.

Teatersociologi og scenekunstnerisk procesdeltagelse er et tværfagligt kursus, hvis teoretiske grundlag bygger på en sammensætning af litteratur fra flere forskellige fagområder. Fra det teatervidenskabelige fagområde henter vi litteratur om iscenesættelse, teaterprocesser, skuespilteknik, dramaturgisk praksis og scenekunstnerisk æstetik. Fra det sociologiske fagområde henter vi litteratur om samfundsanalyse, organisationsteori og kulturteori. Desuden rummer kurset elementer af pædagogisk og psykologisk teori.

 

Kurset giver et historisk overblik over udviklingen af forskellige typer af scenekunstneriske produktionsprocesser fra begyndelsen af det 20. århundrede og frem til i dag, og denne udvikling sættes i relation forskellige samfundsmæssige og kulturelle udviklingstendenser.

 

Kurset er, i vid udstrækning, baseret på erfaringsbaseret læring og refleksion, og i løbet af semesteret vil vi arbejde praktisk med scenekunstneriske skabelsesprocesser og samtidig analysere og reflektere over disse ved hjælp af en række forskellige begreber, som vi henter i fagets litteratur. Dermed får I også mulighed for at bringe nogle af de kompetencer i spil, som I udvikler på uddannelsens øvrige kurser.

Der skal købes to kompendier til kurset henholdsvis Teatersociologi og Scenekunstnerisk procesdeltagelse. Desuden kan der være særudgifter til undervisningsmateriale, som relaterer sig til de praktiske processer. Dog max. 300 kr.

Kurset er tilrettelagt således, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske oplæg og praktiske processer, samt gruppeanalyser og individuelle analyser af henholdsvis det teoretiske stof og de praktiske processer. Deltagerne vil i løbet af semesteret få til opgave at lave to små scenekunstneriske produktioner, i mindre grupper, og disse produktionsprocesser vil være genstand for den analyse, som skal præsenteres til eksamen. Den ene gruppeopgave vil bestå i at iscenesætte en dramatisk tekst, og den anden vil bestå i at skabe en lecture performance over et sociologisk emne. I forløbet er der indlagt en række øvelser i performativ videnspræsentation og grafisk facilitering, som danner grundlag for refleksioner over anvendelse af performative virkemidler i organisatoriske udviklingsprocesser samt i mundtlig formidling. I fagets studieordning er der ligeledes en bestemmelse om, at man skal anvendes performative virkemidler i eksamenspræsentationen.
Som forberedelse til undervisningen må deltagerne, ud over læsning, påregne at bruge arbejdstid på gruppearbejde med produktionsprocesserne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)