HTEB00811U Teater- og performancestudier: Teaterhistorie og analyse 2: Teaterhistorie og forestillingsanalyse

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Theatre and Performancestudies: Theatre History and Analysis 2: Theatre History and Performance Analysis

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Kursusindhold

Kursusdelen teaterhistorie: Hvor kurset i Teaterhistorie 1 i første semester gav et kronologisk baseret fundament for at håndtere teaterhistoriske problemstillinger, vil vi i dette kursus tage afsæt i en række specifikke temaer og tematiske sammenhænge og således bevæge os på tværs af historiske perioder. Teaterhistorie 1 var domineret af vesteuropæisk teaterhistorie, men i dette kursus vil vi også bevæge os uden for Europa.

På denne kursusdel skal vi således arbejde med, hvordan kan vi forstå teaterhistoriske fænomener i forhold til særlige tematikker, som går på tværs af historiske perioder. Det er således en emneorienteret undersøgelse af teaterets og scenekunstens historie - også udenfor Vesteuropas grænser.

De tematiske felter, som undervisningen handler om, varierer fra år til her, men her er en række eksempler på emner som tidligere har været behandlet i undervisningen: asiatisk teater, censur og menneskerettigheder, kønsroller og feminisme i scenekunsten, populære scenekunstformer, opera, musical, gøgl og cirkus.

Indholdet i kursusdelen forestilligsanalyse:

Forestillingsanalyse er analysen af teaterforestillinger, sådan som de træder frem set fra publikums side. Her er det ikke fx dramateksten, men forestillingens samlede udtryk: handling, lys, lyd, scenografi, kostumer, spillestil etc. der er objektet. Kurset gennemgår, med et hermeneutisk udgangspunkt, og ved hjælp af en række forskellige teorier og metoder, tilgange til at analysere og fortolke forestillinger, samt måder at indsætte denne tolkning i et større socialt og kulturelt perspektiv. Som analyseemner anvendes forestillinger fra det aktuelle repertoire samt eksempelmateriale fra filmisk dokumenterede forestillinger.

Den samlede eksamen for Teaterhistorie 2 og Forestillingsanalyse er på 15 ECTS. Bestået aktiv undervisningsdeltagelse i kurset i forestillingsanalyse er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i Teaterhistorie 2.

Holdundervisning og forlelæsning
2 x 3 timer i 14 uger
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse