HSPB10261U  Spansk - Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 - i dag (BA tilvalg)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Spanish - Latin-American history, culture and literature from 1800 till today

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • at redegøre for væsentlige temaer og problematikker i Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag 
 • at analysere og perspektivere en selvdefineret problemstilling 
 • at sætte det valgte emne ind i en bredere historisk, kulturel og/eller litteraturhistorisk sammenhæng 
 • at indgå i en dialog omkring det valgte emne 
 • at selvstændigt udarbejde en synopsis
Holdundervisning.
De to godkendte skriftlige øvelser er hhv. en opgave skrevet på spansk om et afgrænset emne formuleret af underviseren inden for fagelementets indholdsmæssige rammer og en selvvalgt opgave på dansk eller spansk efter eget valg. Den selvvalgte opgave indgår som materiale til den mundtlige prøve. Den studerende formulerer selv sit emne inden for indholdet af det af underviser fastsatte eksamenspensum. Der kan eksamineres inden for dette pensum.
Ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan der eksamineres i hele fagelementets indhold.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Materialet består af den ene skriftlige øvelse jf. Særlige bestemmelser (se 'Bemærkninger').
Bedømmelse: Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Skriftlige øvelser: 3-5 normalsider hver.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Materialet består af en skriftlig øvelse jf. Særlige bestemmelser (se 'Bemærkninger').
Bedømmelse: Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3.
Eksaminationssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 45 min. Der gives ingen forberedelsestid. Skriftlige øvelse: 3-5 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af to godkendte skriftlige øvelser.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Materialet og egne noter i stikordsform (maks. 1 normalside).
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5