HSPB01001U Spansk - Sprog 3: Spansk sprogbeskrivelse og det kontrastive perspektiv

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Spansk - Sprog 3: Spansk sprogbeskrivelse og det kontrastive perspektiv

Kursusindhold

Sprog 3(fælles forelæsning med fransk, italiensk og tysk):

Forelæsningsrækken skal understøtte arbejdet med og forståelsen af sproglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag i form af en introducerende indføring i relevant sprogvidenskabelig teori og metode. Vi vil også komme ind på relevante sprogtypologiske forskelle (germansk vs. romansk) og kontrastiv lingvistik.

Forelæsningerne vil ligge inden for områderne strukturalisme, funktionel-kognitiv lingvistik, sprogbrugsbaseret teori og metode, sproglig variation og sprogforandring, sociolingvistik, pragmatik, sprogtilegnelse, korpuslingvistik, sprogtypologi/kontrastiv lingvistik mm.

Det spanske forløb:

På kurset vil vi arbejde med spansk sprogbeskrivelse idet vi analyserer og diskuterer en række udvalgte emner inden for spansk grammatik. Man vil på kurset oparbejde en forståelse af de sproglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag, hvilket vil blive underbygget af en introduktion til relevant sprogvidenskabelig teori og metode, såsom strukturalisme, funktionel-kognitiv lingvistik, sprogbrugsbaseret teori og metode, sproglig variation sociolingvistik, sprogforandring, pragmatik, tekstlingvistik, sprogtilegnelse, eksperimentel metode, korpuslingvistik mm. Vi vil desuden træne den systematiske beskrivelse og formidling af den grammatiske analyse.

Vi vil også fokusere på sprogtypologiske (germansk vs. romansk) forskelle, kontrastive forskelle mellem dansk og spansk og oversættelsesmæssige problemstillinger. Denne del underbygger vi med en introduktion til sprogtypologiske teorier og oversættelsesteori med henblik på at inddrage den kontrastive kommentar i sprogbeskrivelsen og styrke færdighederne i praktisk oversættelse.

Kursuslitteratur:
 

Johan Pedersen. La estructura oracional. Under udgivelse i Sintaxis del español, the Routledge Handbook of Spanish Syntax, red. af Prof. Guillermo Rojo (Real Academia Española, RAE), Prof. Victoria Vázquez Rozas (Universidad de Santiago de Compostela) og Prof. Rena Torres Cacoullos (Pennsylvania State University). (Absalon, 20 s.).

Susana S. Fernández y Johan Falk (eds.). Temas de gramática española para estudiantes universitarios. Una aproximación cognitiva y funcional. 2014. Købes i Academic Books eller via fx Amazon.

Johan Pedersen. Grammatik og Kognition, undervisningsnoter. Købes i Publi©Kom.

Lita Lundquist. Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Samfundslitteratur. Seneste udgave.

Materiale uploaded i Absalon.

 

Supplerende:

 

Referencegrammatik: John Butt & Carmen Benjamin: A New Reference Grammar of Modern Spanish, seneste udgave.

Videnskabelige artikler uploaded i Absalon.

Undervisningen vil overvejende bestå af holdundervisning på spansk suppleret med forelæsninger der er fælles for spansk, fransk, tysk og italiensk.
Undervisningen vil bestå af følgende kursusforløb:
Sprogbeskrivelse – grammatiske emner: Holdundervisning: 3 timer/uge.
Sprogbeskrivelse – kontrastive aspekter: Holdundervisning: 2 timer/uge.
Forelæsningsrække - sprogvidenskab: 14 forelæsninger a én time.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse