HSPB00861U Spansk - Bachelorprojekt

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Spanish - Bachelor’s Project

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for spansk sprog, litteratur eller historie og samfunds-forhold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • gennemføre en undersøgelse af spansksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere prak-tisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk spansk
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Bachelorprojektet skal forsynes med et resumé på ½ normalside. Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Hvis projektet er skrevet på dansk, skal resuméet være på spansk. Hvis projektet er skrevet på spansk, skrives resuméet på dansk
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Bedømmelse: Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i helhedsbedømmelsen, dog højst med 1/5.
Eksamenssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Omfang: 15-20 normalsider
Ved to deltagere er omfanget 22-30 normalsider
Ved tre deltagere 30-40 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse