HSPB00851U Spansk - Valgfag

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Spanish - Elective subject

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for emnet som helhed og for det særligt studerede område
 • at formulere en præcis og afgrænset problemstilling 
 • at diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen 
 • at reflektere selvstændigt over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen af det relevante materiale
Holdundervisning
Prøven aflægges sammen med prøven i Valgfag, mundtlig formidling (HSPB00852E).

Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den af eksaminanden udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.

Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, mundtlig formidling, eksamineres der som normalt dog uden at bedømme den mundtlige sprogfærdighed.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse kan der eksamineres inden for alle tre fagområder – også uden for det forberedte materiale.

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 217
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 273
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider.

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis).
Bedømmelse:Materialet vægter med 50 % i bedømmelsen.
Eksaminationssprog: Spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Omfang: 45 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af gruppefremlæggelse i timerne af et akademisk produkt på spansk inden for alle 3 fagområder (sprog, historie/samfund, litteratur/kultur).

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt materialet.
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse