HRTK03561U RET, Moderne teoretiske og metodiske perspektiver

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

RET, Modern Theoretical and Methodological Perspectives

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i retorik 2019

Kandidattilvalg i retorik 2019

Kandidatdelen af sidefaget i retorik 2019

Kursusindhold

Retorikkens rolle i samfundslivet kan udforskes og belyses på mange andre måder end ved tekstanalyse og tekst-orienteret retorisk kritik. Formålet med dette kursus er at give deltagerne erfaring med en bredere vifte af teoretiske og metodiske perspektiver på retorikfaglige spørgsmål og problemstillinger. Vi studerer udvalgte fx filosofiske eller sociologiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng foruden forskellige kvalitative metoder til at indsamle, konstruere og definere et analysemateriale og tilrettelægge en teoretisk-kritisk undersøgelse.

De studerende vil opnå viden om udvalgte fx filosofiske, politologiske, sociologiske, sprogvidenskabelige, pædagogiske eller æstetiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng og om forskellige kvalitative metoder (fx protokolanalyse, interview, aktionsforskning, arkivstudier).

De studerende vil opnå viden om udvalgte fx filosofiske, politologiske, sociologiske, sprogvidenskabelige, pædagogiske eller æstetiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng og om forskellige kvalitative metoder (fx protokolanalyse, interview, aktionsforskning, arkivstudier).

De vil blive trænet i metodisk reflekteret at indsamle, konstruere og definere retorisk empiri og tilrettelægge en teoretisk-kritisk undersøgelse.

 

 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • udvalgte fx filosofiske, politologiske, sociologiske, sprogvidenskabelige, pædagogiske eller æstetiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng.
 • forskellige kvalitative metoder i retorikforskningsmæssig sammenhæng (fx protokolanalyse, interview, aktionsforskning, arkivstudier).

 

Færdigheder i

 • metodisk reflekteret at indsamle, konstruere og definere retorisk empiri og tilrettelægge en teoretisk-kritisk undersøgelse.
 • gennemføre pilotstudier med udvalgt teori og empiri og evaluere sine resultater.

 

 

Kompetencer til at

 • forholde sig kritisk til valg og fravalg af metodisk og teoretisk udgangspunkt for en retorisk undersøgelse.
 • gennemføre analyser efter metoder eller teorier, der supplerer traditionel retorisk analyse, og anvende resultaterne i teoretisk eller kritisk sammenhæng..
 • inddrage peer feedback i arbejdsprocesser.
I tilknytning til holdundervisning med oplæg og diskussioner arbejdes der case-orienteret med retoriske undersøgelser, der afprøver udvalgte teoretiske eller metodiske tilgange i praksis. De studerende gør sig således konkrete erfaringer individuelt og gruppevis med de udvalgte tilgange.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave.
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/retorik/retorik_ka.pdf

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2025

Reeksamen

Februar 2025

Kriterier for bedømmelse