HRTB10271U Retorik - Projektorienteret forløb BA-Tilvalg 15 ECTS

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Academic Internship/Academic Internship

Uddannelse

Bachelortilvalg i retorik 2019.

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelsen i retoriks faglige teorier og metoder.

Den studerende opgiver teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for retorik, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Se yderligere pensumbestemmelser i studieordning for bachelortilvalg i retorik 2019.

Projektorienteret forløb på retorik udbydes kun til studerende, der har grundfag i retorik.
Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer (15 ECTS) eller 600-650 timer (30 ECTS).
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.
Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. https:/​/​mef.ku.dk/​samarbejde/​praktik/​
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 34,5
  • Praktik
  • 375
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/default.aspx

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse