HRTB01131U RET, Praktisk og videnskabelig argumentation

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Practical and academic argumentation

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

Kursusindhold

I dette kursus arbejder vi med retorisk argumentationslære og med både praktisk og videnskabelig argumentation. Vi skal analysere, vurdere og producere overbevisende argumentation i forskellige genrer.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • retorisk argumentationslære, herunder de enkelte argumenters og den samlede argumentations indhold, struktur og funktion samt formater og normer for debat og andre typer dialog.
 • den retoriske traditions bidrag til argumentationslære, herunder argumentmodeller.
 • forskellige traditioner inden for retorisk argumentationslære og vurderingskriterier.
 • retorisk argumentationslære i forhold til andre argumentationsteorier.
 • videnskabelig argumentation.

 

Færdigheder i at

 • beherske grundlæggende fagterminologi inden for retorisk argumentationslære.
 • analysere argumenter og sammenhængende argumentation i skriftlige, mundtlige tekster og multimodale tekster.
 • vurdere argumentation i en konkret kommunikationssituation
 • producere overbevisende argumentation i skrift og tale.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.
 •  

  Kompetencer til at

 • forholde sig kritisk reflekterende til arbejdet med argumenterende kommunikation.
 • løse mangeartede og komplekse kommunikationsopgaver i studie- og arbejdssammenhænge med blik for argumentationens rolle i samspillet med andre kommunikationsaspekter.
 • kunne gennemskue argumentation i akademiske tekster
 • samarbejde med andre om løsningen af konkrete arbejdsopgaver, herunder give konstruktiv feedback
Forelæsninger, gruppearbejde og holdundervisning med diskussion ud fra underviser- og studenteroplæg. Der veksles mellem teorigennemgang og analyseøvelser, og der indgår mundtlige og skriftlige øvelser, hvor de studerende træner deres egne argumentationsfærdigheder og kunsten at give peerfeedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervis-ningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

 • 2 godkendte bundne skriftlige øvelser á 4-8 normalsider, hvor de studerende med udgangspunkt i pensum skal analysere en tekst på 4-8 normalsider og desuden give feedback på medstuderendes opgaver.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/default.aspx

Reeksamen

August 2021

Kriterier for bedømmelse