HRTB01131U  RET, Praktisk og videnskabelig argumentation

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Practical and academic argumentation

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

Kursusindhold

I dette kursus arbejder vi med retorisk argumentationslære og med både praktisk og videnskabelig argumentation. Vi skal analysere, vurdere og producere overbevisende argumentation i forskellige genrer.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • retorisk argumentationslære, herunder de enkelte argumenters og den samlede argumentations indhold, struktur og funktion samt formater og normer for debat og andre typer dialog.
 • den retoriske traditions bidrag til argumentationslære, herunder argumentmodeller.
 • forskellige traditioner inden for retorisk argumentationslære og vurderingskriterier.
 • retorisk argumentationslære i forhold til andre argumentationsteorier.
 • videnskabelig argumentation.

 

Færdigheder i at

 • beherske grundlæggende fagterminologi inden for retorisk argumentationslære.
 • analysere argumenter og sammenhængende argumentation i skriftlige, mundtlige tekster og multimodale tekster.
 • vurdere argumentation i en konkret kommunikationssituation
 • producere overbevisende argumentation i skrift og tale.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.
 •  

  Kompetencer til at

 • forholde sig kritisk reflekterende til arbejdet med argumenterende kommunikation.
 • løse mangeartede og komplekse kommunikationsopgaver i studie- og arbejdssammenhænge med blik for argumentationens rolle i samspillet med andre kommunikationsaspekter.
 • kunne gennemskue argumentation i akademiske tekster
 • samarbejde med andre om løsningen af konkrete arbejdsopgaver, herunder give konstruktiv feedback
Forelæsninger, gruppearbejde og holdundervisning med diskussion ud fra underviser- og studenteroplæg. Der veksles mellem teorigennemgang og analyseøvelser, og der indgår mundtlige og skriftlige øvelser, hvor de studerende træner deres egne argumentationsfærdigheder og kunsten at give peerfeedback.
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervis-ningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

 • 2 godkendte bundne skriftlige øvelser á 4-8 normalsider, hvor de studerende med udgangspunkt i pensum skal analysere en tekst på 4-8 normalsider og desuden give feedback på medstuderendes opgaver.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/default.aspx

Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

 

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:

Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave.

Omfang: 21-25 normalsider. Der gives 14 dage til besvarelsen.

 

 
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5