HRTB01121U RET, Retorisk skrivning, sprog og stil

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Composition and Stylistics

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i retorik 2019

Bachelordelen af sidefaget i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

 

 

 

Kursusindhold

På dette modul arbejder vi med forskellige sagprosaformer, skriveprincipper og strategier for feedback på skriftlige tekster. Vi skal både analysere og producere skrevne tekster.

For at skærpe analytiske kompetencer og udvikle egne skrivekundskaber skal vi også arbejde med grammatik og stilistik, bl.a. sætningsanalyse og figurlære.

 • De studerende vil opøve kompetencer i at forholde sig fagligt reflekterende til retoriske virkemidlers funktioner i forskellige sammenhænge og teksters kvaliteter og påvirkningspotentiale i deres retoriske situationer. De vil også få kompetencer til at arbejde procesorienteret og struktureret med skriveopgaver gennem alle stadier fra ide til publicerbar tekst og i at indgå i konstruktivt samarbejde om revision af egne og andres tekster med lydhørhed for feedback.
Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • forskellige sagprosaformer, skriveprincipper og strategier for feedback på skriftlige tekster.
 • skrevne tekster i forskellige medier (artikler, debatindlæg o.l.), hvis retoriske sigte er at påvirke læserens erkendelse, standpunkter og/eller handlinger.
 • sproglig-stilistiske analyseredskaber (herunder syntaktiske) af relevans for retorisk tekstanalyse og -produktion.

 

Færdigheder i at

 • analysere og vurdere artikler, debatindlæg o.l. mht. ide, indhold, struktur, sprog og stil i forhold til genre og den konkrete kommunikationssituation.
 • planlægge og udarbejde artikler, debatindlæg o.l., som mht. ide, indhold, struktur, sprog og stil fungerer hensigtsmæssigt i kommunikationssituationen.
 • anvende grammatiske og stilistiske analyseredskaber (bl.a. syntaks og figurlære) til at karakterisere en tekst kommentere en tekst mht. sprogrigtighed (herunder retstavning og tegnsætning).
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

 

Kompetencer i at

 • forholde sig fagligt reflekterende til retoriske virkemidlers funktioner i forskellige sammenhænge og teksters kvaliteter og påvirkningspotentiale i deres retoriske situationer.
 • arbejde procesorienteret og struktureret med skriveopgaver gennem alle stadier fra ide til publicerbar tekst.
 • indgå i konstruktivt samarbejde om revision af egne og andres tekster med lydhørhed for feedback.
Der veksles mellem teorigennemgang, diskussion, praktiske øvelser og feedbackforløb. Dertil kommer arbejde i skrivegrupper og med skriveøvelser uden for den skemalagte undervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv
undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • 2-4 godkendte skriveøvelser på tilsammen 16-20 normalsider, som besvares i grupper eller individuelt efter underviserens anvisning
 • 1 godkendt individuel artikel på 2-5 normalsider, som den studerende forud skal have fremlagt i udkast til feedback
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/default.aspx

Reeksamen

August 2024

 

Kriterier for bedømmelse