HRTB01111U RET, Retorisk praksis og stemmebrug.

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Rhetorical Practice and Voice Production.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik 2019
Bachelortilvalg i retorik 2019

Kursusindhold

Hvilke typiske forskelle er der mellem tale- og skriftsprog? Hvordan bruger man sin stemme hensigtsmæssigt som mundtlig formidler? Hvordan virker en god fortælling? I dette kursus har vi fokus på retorisk praksis og især på mundtlig retorik. Hver studerende arbejder med taler, fortællinger, hensigtsmæssig brug af egen stemme og med konstruktive måder at give feedback på.

Målet med kurset er at oparbejde viden om og erfaring med hensigtsmæssig stemmebrug, med procesorienteret tale- og tekstproduktion og konstruktiv feedbackpraksis, ligesom de studerende vil få viden om forholdet mellem tale og skrift og om inddragelse og vurderinger af narrativer.

 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • typiske forskelle mellem tale- og skriftsprog med hovedvægt på, hvad det mundtlige rum kræver mht. indhold, struktur, sprog, stil og brug af krop og stemme.
 • forarbejdningsfaser og forberedende øvelser til at producere tale og skrift
 • grundlæggende strategier for konstruktiv feedback i arbejdet med at tilvejebringe mundtlige eller skriftlige tekster.
 • mundtlige fortælletraditioner, derunder brugen af topoi, figurer og narrativer.
 • grundprincipper for hensigtsmæssig stemmebrug og sammenhængen mellem stemme og krop under mundtlig fremførelse.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for forholdet mellem tale og skrift, samt forholde sig til tale- og skriftsprogets hensigtsmæssighed i henholdsvis mundtlige og skriftlige indlæg.
 • tilrettelægge og gennemføre tale- og tekstproduktion struktureret og procesorienteret.
 • give og modtage konstruktiv feedback på mundtlige indlæg
 • udforme og fremføre en personlig fortælling, samt fremlægge henholdsvis et alment og et fagligt emne i et kort, afrundet mundtligt indlæg for andre og indgå i en faglig dialog om det.
 • udføre relevante stemmebrugsøvelser med fokus på elementer såsom holdning, åndedræt, støtte, klang, registerbehandling og artikulation.

 

Kompetencer til at

 • arbejde procesorienteret med tale- og tekstproduktion fra idé til fremførelse samt reflektere over egen arbejdsproces.
 • indgå i konstruktivt samarbejde med andre om at tilrettelægge og fremføre et fælles mundtligt indlæg om faglige emner.
 • inddrage narrativer i arbejdet med retorisk praksis i forskellige sammenhænge og vurdere deres retoriske funktion.  
 • tilrettelægge og arbejde med et individuelt tilpasset stemmetræningsprogram med henblik på udviklingen af egen stemmebrug.
 • inddrage stemmebrugsaspektet under arbejdet med mundtlig retorik i forskellige studie- og undervisningsmæssige sammenhænge.
Holdundervisning med underviser- og studenteroplæg. Der arbejdes med mundtlige og enkelte skriftlige øvelser, samt praktiske øvelser i stemmebrug.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio. Omfang: Samlet 11-15 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2021. 

Reeksamen

Februar 2021.

Kriterier for bedømmelse