HRTB01101U RET, Retorisk teori og analyse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Rhetorical Theory and Analysis

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i retorik 2019

Bachelordelen af sidefaget i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

 

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i akademiske studier af retorisk praksis. Hvilke begreber er centrale for forståelsen af retorikkens funktioner i samfundslivet? Hvilke klassiske og moderne perspektiver og tænkere har lagt fundamentet for retorikfaget, som det ser ud i dag, og hvilken relevans har de for vor tids offentlige retorik? Hvorfor er det vigtigt, at nogen tager stilling til et samfunds retorik?

Studerende, der følger Retorisk teori og analyse, får en grundlæggende indføring i retorikfagets område og begrebsapparat med introduktion til udvalgt klassisk og moderne retorisk teori. Og de kommer til at analysere, fortolke og vurdere forskelligartede skriftlige og mundtlige tekster med fokus på de retoriske problemstillinger, der findes i teksterne.

Målet med kurset er at opnå grundlæggende forståelse af retorikfagets identitet, dets fag- og genstandsområder, og hvilke problemstillinger der er centrale for retorikfaget. Det giver et overblik over hovedtræk af retorikkens historie og dens værdi som ressource for moderne retorik. Et gennemgående tema er retorikkens samfundsrelevans og betydning for aktivt medborgerskab.

 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • retorikfagets identitet og akademiske egenart, dets fag- og genstandsområder, forholdet mellem teori og praksis og problemstillinger vedr. kvalitet og effekt.
 • grundlæggende retorisk teori, centrale retoriske problemstillinger og begreber og deres relevans i forskellige sammenhænge med hovedvægten på mundtlig retorik.
 • hovedtræk af retorikkens historie som ressource for moderne retorik
 • videnskabsteoriske perspektiver i udviklingen af moderne retorisk teori. 
 • retorikkens samfundsrelevans og betydning for aktivt medborgerskab.

 

Færdigheder i at

 • beherske grundlæggende retorisk fagterminologi og klassisk retorisk systematik.
 • applicere fagets grundbegreber og teorier på retorisk praksis og vurdere deres relevans i forskellige kommunikationssituationer.
 • analysere taler og andre teksteksempler mht. formål, indhold, struktur, sprog, stil og fremførelse i forhold til genre og den konkrete kommunikationssituation.   
 • gengive hovedpointer og problemstillinger fra den opgivne faglitteratur og diskutere dem i relation til hinanden.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

 

Kompetencer til at

 • forholde sig fagligt reflekterende til anvendelsen af grundlæggende retoriske teorier og analysebegreber.
 • fremlægge et fagligt emne i et kort, afrundet mundtligt indlæg for andre og indgå i en faglig dialog om det.
 • samarbejde i studiegrupper om løsning af konkrete faglige opgaver
 • og praktiske øvelser, herunder litteratursøgning.
 • forholde sig kildekritisk i forbindelse med informationssøgning.

Grundbøger, forskningsartikler og div. eksempelmateriale (fx taler, annoncer, videoer)

Forelæsninger, holdundervisning med underviser- og studenteroplæg, diskussion i plenum og gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/retorik/retorik_ba.pdf

Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2025

Reeksamen

Februar 

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​