HRTB00901U RET, BA-seminar, retorik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

BA seminar rhetoric

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik 2014-ordning.

Bacheloruddannelse i Retorik 2019-ordning.

Kursusindhold

Forløbet introducerer til BA-projektet og kravene til en akademisk opgave generelt. Der tages emner op som emnevalg og fokusering, litteratursøgning, problemformulering, opgavens overordnede struktur, forholdet mellem teori, metode og empiri, formalia og vejledningsforløbet.

I seminarforløbets opstart formulerer deltagerne enten individuelt eller i grupper af maks. 3 studerende deres valg af emne og evt. vejlederønsker. Herefter løber seminaret parallelt med den individuelle projektvejledning til understøttelse af forskellige stadier og aspekter af arbejdsprocessen.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

- relevant faglitteratur, teori og metode i forhold til projektets problemstilling
- akademiske krav og normer inden for humaniora.

Færdigheder i at
- indkredse en problemsiltling og belyse den i en undersøgelse af retoriske emner, tekster eller fænomener med et teoretisk eller et mere praktisk-analytisk sigte.

- formidle fagstof og en faglig problemstilling til fagfæller i overensstemmelse med akademiske normer og kriterier. 

- selvstændigt søge faglitteratur og kildemateriale i biblioteksdatabaser og håndtere det systematisk i projektet, fx ved hjælp af et digitalt strukture reeference-håndteringsprogram.

Kompetencer i at
- selvstændigt udvælge et emne af relevans for en retorikfaglig undersøgelse.

- planlægge og strukturere et akademisk arbejde under udvisning af analytisk og kritisk sans, fagligt overblik og beherskelse af akademiske arbejdsformer.

- gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling inden for retorik og afspejler en helhedsforståelse af faget.

- overholde normer og kriterier for universitetsopgaver i afhandlingens form inden for de krav, der kan stilles på bachelorniveau.

I forlængelse af holdundervisning på et introduktionsseminar arbejder den studerende individuelt eller i grupper med et projekt under vejledning. Forløbet på introduktionsseminaret foregår i en vekslen mellem oplæg og diskussion, eventuelt med enkelte skriveøvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 15
  • Forberedelse (anslået)
  • 387,5
  • Vejledning
  • 7
  • I alt
  • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave. Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 2022

Reeksamen

Februar 2022

Kriterier for bedømmelse

Studieordning. https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ba_2014

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​retorik/​retorik_ba.pdf