HPOBBPROFU Portuguese - Bachelor’s Project

Volume 2020/2021
Content

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens felter (sprog og diskurs, litteratur, histo-rie, samfundsforhold)
 • identificere og selvstændigt tilegne sig den teori og metode, som en faglig problemstilling kræver
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problem-stilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valg-te metode i hele fremstillingen er tydelig
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teorier og metoder i forhold til projektets problemstilling
 • styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme
 • arbejde i et fagligt miljø og herunder at kunne udnytte vejlederens super-vision som input til sit selvstændige arbejde
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstem-melse med videnskabelige krav og normer
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • udtrykke sig pået syntaktisk korrekt og idiomatisk sprog
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 409,5
 • Total
 • 409,5
Written
Oral
Individual
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment