HPOB00851U  Portuguese and Brazilian studies - Bachelor’s Project

Volume 2018/2019
Content

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt, der bearbejder en afgrænset problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens felter (sprog og diskurs, litteratur, histo-rie, samfundsforhold)
 • identificere og selvstændigt tilegne sig den teori og metode, som en faglig problemstilling kræver
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problem-stilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valg-te metode i hele fremstillingen er tydelig
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teorier og metoder i forhold til projektets problemstilling
 • styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme
 • arbejde i et fagligt miljø og herunder at kunne udnytte vejlederens super-vision som input til sit selvstændige arbejde
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstem-melse med videnskabelige krav og normer
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • udtrykke sig pået syntaktisk korrekt og idiomatisk sprog
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Portugisisk, dansk eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Omfang: Hjemmeopgave: 15-20 normalsider.
Ved 2 deltagere øges sideantallet med 50 %
Ved 3 deltagere med 100 %.
Resumé: ½ normalside
Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
External censorship
Re-exam

Som ordinær eksamen.

Criteria for exam assesment
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Written examination, 15-20 normalsider
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Portugisisk, dansk, eller engelsk.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (max. 3 deltagere) med individuel bedømmelse.
Exam registration requirements

Projektet skal forsynes med et resumé på ½ normalside. Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Hvis projektet er skrevet på et fremmedsprog, skal resuméet være på dansk. Hvis projektet er skrevet på dansk, skal resuméet være på et af fremmedsprogene.
 
Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Ved to deltagere øges sidetallet med 50 %; ved tre deltagere med 100 %.  Studienævnet kan fastsætte ændrede omfangskrav ved projekter med særlige emner, for eksempel projekt baseret på oversættelse eller på feltarbejde

Aid
All aids allowed
Marking scale
7-point grading scale
Censorship form
External censorship
Re-exam

Som ordinær eksamen.

Criteria for exam assesment
 • Category
 • Hours
 • Preparation
 • 409,5
 • Total
 • 409,5