HPÆK03651U PÆD, Metodiske tilgange til pædagogisk forskning.

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Methodlogical Procedure to Educational Research

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Kursusindhold

Metodiske tilgange til pædagogisk forskning har fokus på forholdet mellem forskningsstrategi og teoretiske, empiriske og metodiske valg. Undervisningen giver metodeteoretiske og praktiske forudsætninger for at gennemføre selvstændigt analytisk arbejde. Undervisningen har til formål at indføre introducere til refleksioner over pædagogikkens forskningsmetodologier, samt at give den studerende mulighed for at arbejde med konkrete pædagogiske projekter. Der arbejdes med metode i tæt sammenhæng med klassiske og aktuelle bud på spørgsmål om forskningsretninger, teorivalg, empiriproduktion og analysestrategier. Herigennem tilegner den studerende sig kompetencer i metodemæssige begrundelser og forskningsdesign.

Målbeskrivelser

Viden om

 • et relevant udvalg af forskningsmetoder, således som de anvendes inden for pædagogisk forskning
 • pædagogiske forskningsmetoders anvendelse i relation til pædagogiske forskningsprojekters konkrete indhold og udformning, og projekternes videnskabelige forudsætninger.

 

Færdigheder i at

 • anvende pædagogiske forskningsmetoder på en måde, der er relevant i relation til pædagogiske forskningsprojekters konkrete indhold og udformning og projekternes videnskabelige forudsætninger
 • vurdere og prioritere forskellige forskningsmetoders styrker og svagheder i relation til de pædagogiske forskningsprojekters og undersøgelsers hensigter og vilkår.

 

Kompetencer i

 • at demonstrere forståelse for sammenhængene mellem analytiske forudsætninger, empiriske og teoretiske konstruktioner samt metodiske traditioner og fremgangsmåder inden for pædagogisk forskning
 • reflektere over metodologiske valg, fx relationer mellem forskeren selv, empiriske og teoretiske konstruktioner samt relevante pædagogiske forskningsmetoder
 • inden for en nærmere angivet problemstilling at reflektere disse sammenhænge i relation til egen dataproduktion

at samarbejde og at give feedback på fagfællers arbejde (opponentvirksomhed).

Holdundervisning, gruppediskussioner samt selvstændig afprøvning af forskningsmetoder skriftligt og mundtligt. Endvidere indgår der fælles vejledning, opponentvirksomhed og diskussion af andre studerendes tekster.
Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Eksamenssproget er dansk
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af to mundtlige oplæg med udgangspunkt i metodologiske tekster, der indgår i undervisningen eller den studerendes egen empiriproduktion. Samt deltagelse i opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes mundtlige oplæg.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må den studerende medbringe det indleverede materiale, et talepapir og et handout.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse