HPÆK03521U PÆD Pædagogik som forskningsfelt

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Research Field of Education.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Kursusindhold

I Pædagogik som forskningsfelt arbejder vi med at etablere grundlæggende forståelser af pædagogikkens forskningsfelt (opdragelse, undervisning, uddannelse og læring) i historisk og aktuelt lys. Undervisningen sigter mod at skabe indsigt i en række pædagogiske forskningstraditioner og analyser samt bidrager med eksempler på aktuel forskning og nyere tværfaglige emneområder inden for det pædagogiske fagområde – i og på tværs af discipliner (pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi og pædagogisk filosofi). Der arbejdes løbende med at identificere og afgrænse de studerendes egne interesser og hvordan disse kan begrundes, indkredses og undersøges videre, eksempelvis: Hvordan forskellige former for forskning er produceret? Hvilke erkendelsesinteresser styrer forskningen? Hvilke videnskabelige, politiske, professionsinteresser er på spil? Hvilken betydning har det for forskningen?

Målbeskrivelser

Viden om

 • pædagogik som forskningsfelt, herunder forskellige traditioner, positioner, discipliner og pædagogiske forskningsinstitutioner og disses betydning for pædagogisk forskning
 • forskellige former for pædagogisk forskning og uddannelsesforskning, f.eks. fri forskning, strategisk forskning, anvendt forskning og evalueringsforskning.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for pædagogikkens forskningsfelt fx gennem begreber som opdragelse, undervisning, uddannelse eller læring. Dette kan belyses aktuelt og/eller historisk og kan relateres til stats-, samfunds-, institutions- eller individniveau
 • forstå, analysere og forholde sig kritisk til viden tilvejebragt gennem forskellige former for pædagogisk forskning fx fri forskning, strategisk forskning, anvendt forskning og evalueringsforskning.

 

Kompetencer i at

 • identificere emner og problemstillinger relateret til pædagogikkens forskningsfelt
 • diskutere og vurdere forholdet mellem specifikke forskningsprojekter og forskningsfeltet som helhed.
Holdundervisning med lærer- og studenteroplæg, gruppediskussioner samt opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes arbejde med at afgrænse og begrunde emnevalg og problemstilling.
Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave med krav om aktiv undervisningsdeltagelse.
Eksamenssproget er dansk
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af to godkendte mindre skriftlige arbejder med et omfang af 2-4 normalsider samt deltagelse i opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes skriftlige arbejder. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, bevarer den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed i den efterfølgende eksamenstermin, hvor fagelementet igen udbydes.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse