HPÆB00581U PÆD, Didaktik og curriculumsociologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Didactics and Curriculum Sociology.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg i Pædagogik, 2019-ordningen

Kursusindhold

I Didaktik og curriculumsociologi skal vi beskæftige os med didaktiske teorier og traditioner og disses historiske og aktuelle relationer til curriculumsociologiske traditioner. Centrale problemstillinger knyttet til undervisning vil blive udfoldet, herunder forhold mellem fag/viden og elevforudsætninger, undervisningens dannelsesindhold og form, mål og midler, undervisningsplanlægning og -evaluering. Derudover vil vi gennem forskellige cases behandle temaer og begreber om didaktisk professionalisme, dannelse, socialisering og læring i et bredere uddannelsespolitisk og samfundsfagligt perspektiv, der inkluderer spørgsmål om magt og ulighed.

 

 

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • pædagogiske retninger og teorier, der beskæftiger sig med undervisningens problematikker i relation til didaktiske og curriculumsociologiske traditioner.

   

Færdigheder i at

 • analysere relationer mellem undervisningens indhold, form og målgruppe samt analyse af anvendte undervisnings- og læringsmidler og deres didaktiske eller curriculumsociologiske begrundelse.

   

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge
 •  

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til en relevant faglige problematik inden for didaktisk og curriculær tænkning og organisering i konkrete uddannelsessammenhænge
Der veksles mellem oplæg og arbejde i plenum, workshops, studenteroplæg samt andre former for gruppearbejde og peer review i forbindelse med kursets skriftlige arbejde.
Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af dels 1 godkendt skriveøvelse på 3-4 ns., der indeholder en afgrænset og begrundet faglig problematik. Dels et notat på maks. 2 ns., der fungerer som et baggrundspapir til eksamen. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 1 godkendt skriveøvelse på 3-4 normalsider

 1 notat på maks. 2 normalsider