HPÆB00521U  PÆD, Pædagogisk forskningspraksis.

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Educational Research.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik.

Kursusindhold

Gennemføre mindre pædagogiske forskningsarbejder, herunder at kategorisere og teoretisk-analytisk forstå et empirisk materiale eller et kildemateriale. Identificere relevant(e) empiri/kilder ud fra genstandsfelt og erkendelsesinteresse. Arbejde systematisk med udvalgte begreber, teorier og metoder med henblik på at opnå analytisk og metodisk viden, og kunnen på baggrund af selvstændige empiriske studier og/eller kilde- og dokumentstudier.

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • hvordan man arbejder med pædagogiske begreber og kategorier med henblik på identifikation og afgrænsning af pædagogiske problemfelter, empirisk såvel som teoretisk 
 • centrale teorier om forholdet mellem genstandsfelt, erkendelsesinteresse, empiri og analyse 
 • hvordan pædagogisk forskning relaterer sig til kvalitative og kvantitative metodiske og/eller analytiske tilgange til indsamling og produktion af empiri inden for det valgte pædagogiske genstandsfelt 
 • den pædagogiske forsknings praksisformer og udførelse 
 • relevante IT-baserede analyseprogrammer

 
Færdigheder i at 

 • gennemføre mindre pædagogiske forskningsarbejder, herunder at kategorisere og teoretisk-analytisk forstå empirisk materiale 
 • producere relevant empiri ud fra genstandsfelt, analysetilgang og erkendelsesinteresse 
 • arbejde systematisk med udvalgte begreber, teorier og forskellige metoder med henblik på at opnå analytisk og metodisk viden og kunnen på baggrund af selvstændige empiriske studier

 
Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til alle trin i en pædagogisk forskningspraksis fra identifikation og afgrænsning af genstandsfelt til produktion og analyse af egen empiri 
 • fremlægge sin undersøgelse for underviser og medstuderende 
 • give respons på medstuderendes arbejde.
   
Holdundervisning.
Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af: 

 • 1 godkendt skriveøvelse på 5-7 normalsider 
 • 1 mundtligt oplæg på 10 minutter.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/paedagogik-ba/Sider/Emne.aspx?topic=Find tid og sted&topicId=ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664#ef9bedf9-cd3b-41a7-ad09-fc3825b08664

Reeksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5