HPÆB00521U PÆD, Pædagogisk forskningspraksis.

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Educational Research.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen.

Bachelortilvalg på Pædagogik, 2019-ordningen.

Kursusindhold

I Pædagogisk forskningspraksis skal vi opnå forståelse for, hvordan man arbejder empirisk med pædagogiske begreber, kategorier og problemstillinger, samt hvordan man identificerer og afgrænser pædagogiske problemfelter. Vi får særligt  indblik i centrale metodologiske teorier og traditioner, samt færdigheder i at gennemføre mindre kvantitative undersøgelser og kvalitative pædagogiske forskningsarbejder. Vi diskuterer hvordan man vælger relevant(e) empiri/kilder ud fra genstandsfelt og erkendelsesinteresse og arbejde systematisk med udvalgte teorier og metoder med henblik på at opnå metodiske viden og kunnen på baggrund af selvstændige empiriske studier.

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af

 • hvordan man arbejder med pædagogiske begreber og kategorier med henblik på identifikation og afgrænsning af pædagogiske problemfelter, empirisk såvel som teoretisk 
 • centrale teorier om forholdet mellem genstandsfelt, erkendelsesinteresse, empiri og analyse 
 • hvordan pædagogisk forskning relaterer sig til kvalitative og kvantitative metodiske og/eller analytiske tilgange til indsamling og produktion af empiri inden for det valgte pædagogiske genstandsfelt 
 • den pædagogiske forsknings praksisformer og udførelse 
 • relevante IT-baserede analyseprogrammer

 
Færdigheder i at 

 • gennemføre mindre pædagogiske forskningsarbejder, herunder at kategorisere og teoretisk-analytisk forstå empirisk materiale 
 • producere relevant empiri ud fra genstandsfelt, analysetilgang og erkendelsesinteresse 
 • arbejde systematisk med udvalgte begreber, teorier og forskellige metoder med henblik på at opnå analytisk og metodisk viden og kunnen på baggrund af selvstændige empiriske studier

 
Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk-analytisk til alle trin i en pædagogisk forskningspraksis fra identifikation og afgrænsning af genstandsfelt til produktion og analyse af egen empiri 
 • fremlægge sin undersøgelse for underviser og medstuderende 
 • give respons på medstuderendes arbejde.
   
Holdundervisning og forelæsning, gruppearbejde samt studenterpræsentationer af overvejelser om egne undersøgelser og respons på medstuderendes arbejde.
Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Krav til indstilling til eksamen

For at opfylde forudsætningen om aktiv undervisningsdeltagelse skal den studerende have godkendt en skriveøvelse på 5-7 ns. Skriveøvelsen skal indeholde overvejelser over genstandsfelt, indsamling og type af empiri samt analysemodel, og den skal danne udgangspunkt for den afsluttende opgave. I skriveøvelsen skal den studerende demonstrere at han/hun er i stand til at forholde sig kritisk-analytisk til alle trin i en pædagogisk forskningspraksis fra identifikation og afgrænsning af genstandsfelt til indsamling og analyse af egenproduceret empiri. Den studerende skal endvidere fremlægge sin undersøgelse i skriftlig og mundtlig form for underviser og medstuderende, samt at give respons på medstuderendes arbejde.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse