HMVK03094U Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 2: Sang (solo)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Sang

I undervisningen fokuseres på udvikling af egne instrumentale og kunstneriske færdigheder, genre og stilkendskab og på musikalsk formidling gennem sang. 

Sang:

Sangrepertoiret vælges i samarbejde med underviser.

- Sang: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser.
Eksamen i Musikledelse med hjælpediscipliner 2 er knyttet til modulet i Hørelære, 15 ECTS. Derfor er dette modul sat til 0 ECTS.
 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • I alt
 • 6
Mundtlig
Individuel
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøven består af to dele – en i korledelse og en i sammenspilsledelse - der hver har et omfang på 30 minutter, inkl. votering. Der gives 24 timers forberedelse til hver af de 2 prøver. Der er tale om en  

ekstern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trins-skalaen. Begge dele af prøven skal vurderes til bestået niveau før den samlede prøve kan bestås. Til den praktiske prøve skal eksaminanden hhv.:

 • indstudere og lede den praktiske udførelse af en korsats, idet det er et krav, at den studerende anvender egen stemme og klaveret som arbejdsredskaber i denne proces.
 • instruere og lede den praktiske udførelse af en sammenspilssats, idet det er et krav at den studerende anvender egen stemme og klaveret som arbejdsredskaber i denne proces.

 

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af:

 • Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

6 opgaver, der udføres og godkendes på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semestrets start. En opgave, som ikke godkendes, kan omarbejdes og genindleveres eller fremføres igen til godkendelse inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan den omarbejdede version heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

 

Viden om og forståelse af

 • musikalske indstuderingsforløb og praktisk musikdidaktik.
 • brugen af stemme og klaver i musikpædagogiske sammenhænge

 

Færdigheder i at

 • gehørsharmonisere en enkel melodi på klaver og foretage auditive harmoniske analyser
 • akkompagnere sangere eller instrumentalister på klaver ud fra forskellige forlæg og transponere kadencer indeholdende vanskelige grooves.
 • lede et prøveforløb med henholdsvis en korsats og et sammenspils-nummer med musikalsk udtryk og adækvat teknik og værktøjer, således at det fører frem til en gennemsyngning/​gennemspilning, der vidner om forbedringer i korets fremførelse/​sammenspillet i forhold til udgangspunktet ved prøvens start.
 • beherske solistiske vokale og pianistiske teknikker på et niveau, der er funktionelt tilfredsstillende i forhold til forskellige formidlings- undervisnings- og musikledelsessituationer.

 

Kompetencer til at

 • varetage funktionen som leder af et prøveforløb for kor og sammenspilshold på en tilfredsstillende måde
 • arbejde kreativt på tværs af genrer og ensembletyper

 

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse ( se studieordningen).