HMVK03084U Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 1: Soloklaver

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Music Instruction and Auxiliary Subjects 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

Klaver:

Der tages udgangspunkt i den enkelte studerende og herfra arbejdes der under overskriften "Musikalitet og teknisk overskud" med discipliner som supporterer musikledelse: læsning/omsætning af nodebillede o. lign, koordination, stilkundskab og genre, klang og frasering/stemmefremhævelse, overskud til at forholde sig udadtil, krop og afspænding, indstuderingsteknik, akkompagnement, mod/at være på/takle nervøsitet.

OBS. KURSETS FAGLIGE NIVEAU FORUDSÆTTER AT DE STUDERENDE HAR VIDEN, FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER SVARENDE TIL EN FÆRDIGGJORT BACHELORUDDANNELSE I MUSIKVIDENSKAB!
- Klaver: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser
Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/​arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver. Eksamen på 15 ECTS er knyttet til undervisningsforløbet i Hørelære.
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 6
  • I alt
  • 6
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Til den praktiske prøve, der varer 15 minutter inkl. votering og bedømmes efter 7-trins-skalaen, skal eksaminanden:

  • spille en becifringssats fra pensum, enten som akkompagnement til egen sang eller som melodispil
  • foretage en auditiv harmonisk analyse af en kort, forespillet sats.
  • forespille kadencer fra pensum indeholdende enkle grooves samt transponere disse,

 

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af:

  • Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.

7 opgaver, der udføres og godkendes på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semestrets start. En opgave, som ikke godkendes, kan omarbejdes og genindleveres eller fremføres igen til godkendelse inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan den omarbejdede version heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur