HMVK03080U Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 1: Sang og Klaver (Solister)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Music leadership with auxiliary disciplines 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver

 

Satslære/Arrangement

Denne del af kurset skal give den studerende kompetence til at udfærdige egne satser, der kan bruges i korledelse og sammenspilsledelse (såvel rytmisk som klassisk).

  • Der tages afsæt i dur-mol-tonale korsatser (og repetition af funktionsteorien) og bevæger sig herfra gennem lidt mere avanceret funktionsharmonik til i sidste halvdel af kurset at fokusere på femstemmige satser og udvidet harmonik i en mere rytmisk præget stil. Diverse parallelføringsteknikker (herunder blokharmonisering) vil indgå.
  • Der arbejdes desuden med arrangement af rytmisk sammenspilssats, herunder reduktion og udvidelse af roller m.m., samt med udvikling af nodemateriale med vægt på leadsheet/rolleark metoden

 

Korledelse

Der undervises i kormetodik og ledelse af kormusik på et videregående niveau. De studerende indstuderer og dirigerer/leder på skift hele eller dele af korsatser. Der arbejdes med kormetodik, slagteknik, signalgivning, fortolkning, instruktion etc.

 

Sammenspilsledelse

Der arbejdes overordnet med at indstudere lede et rytmisk ensemble. Der undervises i pædagogisk metode og indstuderingsteknik herunder nødvendige kropslige værktøjer til brug under indstudering - eksempelvis relevant og brugbar rytmisk direktion og tegngivning. Undervisningen er struktureret via overordnede emner med forskelligt pædagogisk fokus. Herigennem får man redskaber til f.eks. at kunne inspirere en større gruppe til sammenspil, arbejde med improvisation, (instrumentalt, vokalt og med ensemblet) samt til at finde og udvikle sin rolle som leder.

 

Hørelære

Der arbejdes med videreudvikling af gehør samt praktisk-musikalske færdigheder på højt niveau: Rytmelæsning med taktering, melodilæsning (tonal, modal, fri- og atonal), romantisk og modal harmonik samt jazzharmonik i form af auditiv harmonisk analyse, visuel becifringsanalyse, imitation, improvisation samt transskription

 

Brugsklaver

Der arbejdes med praktisk-musikalske færdigheder på højt niveau: Gehørsharmonisering af enkle melodier, becifrings- og kadencespil med højtopbyggede akkorder, node- og partiturspil, transponering, kombinationsøvelser, grooves, imitation og improvisation.

 

Sang

Der arbejdes med udvikling af egne vokale og kunstneriske færdigheder, genre og stilkendskab og på musikalsk formidling gennem sang. 

 

Klaver

Der tages udgangspunkt i den enkelte studerende og herfra arbejdes der under overskriften “Musikaltet og teknisk overskud” med discipliner, som supporterer musikledelse:læsning/omsætning af nodebillede o. lign, koordination, stilkundskab og genre, klang og frasering/stemmefremhævelse, overskud til at forholde sig udadtil, krop og afspænding, indstuderingsteknik, akkompagnement, mod/at være på/takle nervøsitet.

 

Satslære/arrangement:

Anders Müllers ”Musikalske Strukturer”

Rune Bech Lauesens ”Harmonilære og koralharmonisering”.

Kompendium og materiale uploaded i Absalon.

 

Korledelse:

Rytmiske og klassiske korværker

 

Sammenspilsledelse:

Pagsberg m.fl.: Sammenspilsbogen: Spil i Kæder. Wilhelm Hansen, 2018

Pagsberg og Schultz: Sammenspilsbogen: Spil i Flow. Systime, 2012

Pagsberg og Raabo: Rytmisk Musikledelse:Metoder og Værktøjer. Wilhelm Hansen, 2013

                                                                                                                                     

Hørelære:

Kompendier

 

Brugsklaver:

Kompendier

 

Klaver:

Udleverede enkeltsatser udvalgt efter den enkelte studerendes behov

 

Sang:

Sangrepertoire vælges i samarbejde med underviser.

OBS. KURSETS FAGLIGE NIVEAU FORUDSÆTTER AT DE STUDERENDE HAR VIDEN, FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER SVARENDE TIL EN FÆRDIGGJORT BACHELORUDDANNELSE I MUSIKVIDENSKAB!
Kurset foregår som hold- og soloundervisning. Se mere under punktet "Bemærkninger".
Kurset foregår som hold- og soloundervisning
- Satslære/​arrangement: Holdundervisning på 1 hold med forelæsning og øvelser.
- Korledelse: Holdundervisning på 1 hold i Korsalen.
- Sammenspilsledelse: Holdundervisning på 1 hold i Rytmisk sal.
- Hørelære: Holdundervisning på 2 hold i klaverlaboratorier.
- Brugsklaver: Holdundervisning på 2 hold i klaverlaboratorier.
- Sang: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser.
- Klaver: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser.

Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Til den praktiske prøve, der varer 15 minutter inkl. votering og bedømmes efter 7-trins-skalaen, skal eksaminanden:
- spille en becifringssats fra pensum, enten som akkompagnement til egen sang eller som melodispil
- foretage en auditiv harmonisk analyse af en kort, forespillet sats.
- forespille kadencer fra pensum indeholdende enkle grooves samt transponere disse,

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af:
- Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne satslære/​arrangement, korledelse og sammenspilsledelse, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.
- 7 opgaver, der udføres og godkendes på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semestrets start. En opgave, som ikke godkendes, kan omarbejdes og genindleveres eller fremføres igen til godkendelse inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan den omarbejdede version heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

Viden om og forståelse af

- arbejdet med opbygningen af satser på forskellige stilgrundlag
- brugen af stemme og klaver i forskellige musikpædagogiske situationer.
- principper for og praksis inden for indstuderingen af musik i forskellige kontekster.

Færdigheder i at
- udforme velfungerende satser på et defineret stilgrundlag.
- foretage auditive analyser, spille becifringsbaserede akkompagnementssatser og kadencer indeholdende enkle grooves og transponere disse
- indstudere og lede en vanskelig korsats
- indstudere og lede en sats for en større sammenspilsgruppe med brug af udvidet tegngivning og direktion.
- bruge egen sangstemme og pianistiske færdigheder på en teknisk og udtryksmæssig overbevisende måde.

Kompetencer til at
- arbejde selvstændigt og kreativt med at tilrettelægge og gennemføre pædagogiske musikledelsesforløb
- anvende grundlæggende gehørsmæssige, vokale og pianistiske færdigheder på et niveau, der fungerer i formidlings- og undervisningssituationer.

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse (se studieordningen).
Arbejdsbelastning 15 ECTS (420 arbejdstimer – inklusiv undervisning, forberedelse og eksamen).
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • I alt
  • 12
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ka.pdf eller
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_katv
Undervisningen er struktureret i syv parallelle forløb med undervisning i henholdsvis satslære/​arrangement, korledelse og sammenspilsledelse samt hjælpedisciplinerne, hørelære, brugsklaver, sang og klaver. Eksamen på 15 ECTS er knyttet til undervisningsforløbet i Hørelære.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala