HMVK03041U Musikvidenskab: Musikvidenskab som forskningsdisciplin

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Musicology: Musicology as a Research Discipline

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give de studerende kompetencer til at arbejde med musikvidenskabelige problemstillinger i et bredt perspektiv og sætter med udgangspunkt i fagets akademiske rammer fokus på følgende kernepunkter:

Viden om og forståelse af

 • hvordan man kan udfolde en musikvidenskabelig problemstilling
 • hvordan en given problemstilling er positioneret inden for en samtidig musikvidenskab

Færdigheder i at

 • gennemføre en grundig undersøgelse af et musikvidenskabeligt emne, f.eks. et emne der angår musikalsk antropologi, populærmusikforskning, musikhistorie, sound studies, musikkens teknologiske, identitetsmæssige, mediebaserede, genremæssige eller samfundsmæssige perspektiver, værkanalyse eller musikpædagogik.
 • arbejde kritisk med musikvidenskabelige metoder og formulere problemstillinger, herunder sådanne som belyser samspillet mellem musik, individ og samfund.
 • formidle det undersøgte stof mundtligt på en klar og hensigtsmæssig måde.

Kompetencer i at

 • arbejde selvstændigt og reflekteret med et afgrænset og selvstændigt formuleret, musikvidenskabeligt emne på en videnskabeligt holdbar måde, dvs. på et velreflekteret og metodisk grundlag, hvor formalia beherskes tilfredsstillende, og formidle dette arbejde i skriftlig form.
Undervisningen foregår som en blanding af fx seminarer, forelæsninger, ekskursioner samt solo- og gruppevejledning.
Studerende, der mangler at aflægge prøve i Emne med fremlæggelse på 2019-ordningen kan følge undervisning i Musikvidenskab som forskningsdisciplin.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur