HMVB00690U Musikvidenskab: Musikledelse med arrangement - Hørelære/brugsklaver

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Musicology: Music leadership and arranging

Uddannelse

Musikvidenskab

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret som fem parallelle forløb med undervisning i henholdsvis arrangement, hørelære/brugsklaver, sang, korledelse og sammenspilsledelse

 

Arrangement

Undervisningen fokuserer i to spor på hhv. korarrangement og Leadsheet/rolleark og begge spor er skemalagt i semestrets første 7 uger. I det ene spor arbejdes der med korudsættelse af melodier inden for et bredt udsnit af sange/vise-traditionen, som den findes i eksempelvis WH-sangbogen-serien. I det andet spor udarbejdes der Leadsheets/rolleark med fokus på layout, aflytning, reduktion, instrumentnotation, implementering af pædagogiske notationselementer og 3-stemmig parallel vokalsats.

 

Hørelære/brugsklaver

Der arbejdes med videreudvikling af gehør samt praktisk-musikalske færdigheder på anvendelsesniveau: Rytmelæsning med taktering, melodilæsning (tonal, modal, fri- og atonal), harmonik i form af AHA og visuel becifringsanalyse, transskription, becifrings-, node-, kadence- og partiturspil, transponering, kombi-øvelser, grooves, imitation og improvisation.

 

Sang

Sangundervisningen på tredje semester BA foregår som holdundervisning. Der arbejdes med implementering af sangteknik i individuelt udvalgte satser og med formidling af sangteknik i teori og praksis. Repertoiret vil være en blanding af solo- og korsatser, og undervisningsformen vil primært være Master Class formen.

 

Korledelse

I løbet af semestret vil I skulle indstudere og dirigere en sats, som I selv har arrangeret. Herudover vil I blive præsenteret for en metode til indstudering og musikalsk arbejde, som kaldes gehør/flow: At indstudere en kort korsats eller nogle takter herfra ved brug af egen stemme (foresyngning) samt understøttende og vejledende gestik. Indstuderingen foregår uden brug af noder. Progressionen gennemføres uden at afbryde puls og periode og uden hjælpemidler.

 

Sammenspilsledelse og lydproduktion

Der arbejdes med grundlæggende metoder til indstudering af band herunder flowindstudering og kædearrangement. Vi vil arbejde med indstudering af et nummer ud fra eget Leadsheet/rolleark med fokus på eget akkompagnement, teknikker til indstudering af stemmer samt aktivering af gruppe med sang- og ERTøvelser.

Kurset foregår som holdundervisning - se mere under feltet "Bemærkninger"
Kurset foregår som holdundervisning
- Arrangement: Holdundervisning på 2 hold
- Hørelære/​brugsklaver: Holdundervisningen på 6 hold.
- Sang: Holdundervisning på 3 hold.
- Korsang: Holdundervisning på et stort hold.
- Rotation og lydproduktion: Holdundervisning på 6 hold.

Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den praktiske prøve, der bedømmes bestået/ikke bestået, varer 15 minutter inkl. votering og består af:
- gehør-/​flowindstudering af et kort selvproduceret vokalt baseret fler- stemmigt arrangement uden brug af noder og klaver men med brug af gehør, stemme og krop.

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af følgende:
- Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne arrangement, hørelære/​brugsklaver, korledelse samt rotation og lydproduktion.
- 5 aktiviteter, der udføres på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semesterets start:
En i hørelære, en i brugsklaver, en i sang, en i arrangement og korledelse (fremstilling og fremførelse af eget flerstemmigt korarrangement) og en i arrangement og sammenspilsledelse (fremstilling og fremførelse af eget leadsheet/rolleark for sammenspilsgruppe inklusiv live electronics). En aktivitet, som ikke godkendes, kan genfremføres igen inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan genfremførelsen heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:
Viden om og forståelse af
- indstudering og udøvelse af musik i kor og sammenspilsgrupper.
- forskellige typer af vokalt og instrumentalt baserede arrangementer og deres genre- og stilmæssige virkemidler.
Færdigheder i at
- anvende hørelærefærdigheder til korrektion og intonationsarbejde i forbindelse med flerstemmig sang samt anvende klaveret ved indstudering af fællessang, kor- og instrumentalstemmer
- anvende egne sanglige færdigheder med bevidsthed om brug af stemme og krop ved indstudering af solo- og fællessang.
- udføre vokal gehør-/​flowindstudering uden brug af noder og klaver, men med brug af gehør, stemme og krop
- indstudere, instruere og lede en korsats med adækvat slagteknik og metodik
- lede indstudering og opførelse af et sammenspilsarrangement
Kompetencer til at
- udarbejde og notere et velfungerende korarrangement
- udarbejde og notere et velfungerende leadsheet/rolleark

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse (se studieordningen).
Arbejdsbelastning 15 ECTS (420 arbejdstimer – heraf 136 timers undervisning plus øvehold, forberedelse og eksamen)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordningen:
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf
KA sidefag 2021-ordningen: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_kasf_2019
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Eksamen aflægges som en samlet eksamen af alle modulerne under Musikledelse med arrangement. Eksamen er tilknyttet til Musikledelse med arrangement - forelæsning og derfor er dette modul sat til 0 ECTS.