HMKK03624U Moderne Kultur: Kulturhistorie: fælles forløb: Kulturvidenskabelig metodologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cultural History: Methodology in the Study of Culture

Uddannelse

Moderne Kultur

Kursusindhold

Kulturhistorie del 1 har til formål at give de studerende viden om og forståelse af centrale diskussioner om metode og teori inden for det brede kulturhistoriske og kulturvidenskabelige fagfelt, som uddannelsen i Moderne kultur bevæger sig inden for, herunder studier i samtidskulturhistorie og samtidskunst. Kurset giver en introduktion til kulturhistorie som akademisk disciplin gennem et udvalg af fagtekster, der har bidraget til eller belyser nogle af de senere års kritiske diskussioner og revisioner af feltet. Kurset starter med spørgsmålet: Hvad er kulturhistorie i dag? Det går derefter videre til at se på to metodiske tilgange, der er helt afgørende i uddannelsen Moderne kultur: tværfaglighed og komparativisme. De understøtter begge former for kulturanalyse, der kan gå på tværs af grænserne mellem forskellige discipliner, medier, kulturer og perioder. Desuden behandler kurset nogle nyere udviklinger i studiet af kultur og kulturhistorie: postkoloniale studier og ‘dekolonialisering’, erindringsstudier og studier i materiel kultur. Kurset kombinerer forelæsninger med gruppearbejde og en obligatorisk opgave for at give de studerende mulighed for at reflektere over og diskutere metodiske problemstillinger og tilgange forud for deres eget analytiske arbejde med et kulturhistorisk emne i Kulturhistorie del 2.

Pensum for dette kursus omfatter 300-400 normalsider (á 2.400 tegn) og består dels af et kompendium af tekster, der tilgængeliggøres online i kursusrummet på Absalon, dels af open access-tekster og tekster, der kan tilgås enten via Det Kongelige Bibliotek eller via modulet ’semesterhylde’ i kursusrummet på Absalon. Teksterne, der skal læses til første undervisningsgang, fremgår af kursusplanen.

Anbefalet baggrundslæsning forud for kursusstart:

Peter Burke, What is Cultural History? Tredje Udgave. Cambridge: Polity Press, 2018. (online-adgang via KB).

New Directions in Social and Cultural History, red. Sasha Handley, Rohan Mcwilliam og Lucy Noakes. Bloomsbury 2018, 1-18. (online-adgang via KB)

Fagelementet Kulturhistorie består af to kurser, hvoraf dette er det første. Det løber over fire uger og har til formål at opbygge et generelt grundlag for det andet kursus ved at introducere de studerende til nyere historiografiske og metodiske debatter inden for det kulturhistoriske og kulturvidenskabelige område. Det følgende kursus (Kulturhistorie del 2) behandler et specifikt kulturhistorisk emne og introducerer til mere emnespecifikke metoder.

For at styrke de studerendes læring kombinerer kurserne forskellige former for undervisning og læring. Dette kursus veksler mellem forelæsninger efterfulgt af samtaler i par og plenumdiskussioner, arbejde i grupper og små individuelle skriveøvelser. Deltagerne forventes at være aktive i timerne (herunder gruppearbejdet) og forberede sig ved at læse tekster til hver kursusgang.
Kursets struktur
Modulet i kulturhistorie består af to kurser, den første del, som er det her, kører i de første 4 uger af semesteret, derefter følger man enten "The Age of Migration - kultur og sameksistens i forandring" eller "Rum til tiden - Walter Benjamins Passageværk"
Husk at tilmelde dig begge forløb i tilmeldingen.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • I alt
  • 16
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Censurform
Ekstern censur