HMKK03611U Moderne kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitik - Teori, metode og analyse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cultural Policy – Theory, Method & Analysis

Kursusindhold

Kommer snarest

Hver kursusgang er på 4 timer. Her vil underviseren diskutere centrale tekster efterfulgt af diskussion og analyse af cases. Som afslutning på forløbet holder vi en heldags teori- og metodeworkshop, hvor der arbejdes med kursets teorier og metoder. Første del af workshoppen fokuserer på teori, hvor de studerende arbejder på specifikke cases og fremlægger i grupper. Anden del af workshoppen er dedikeret til metoder, og her bliver de studerende bedt om at læse dagens metodiske tekster, dvs. tekster om kritisk diskursanalyse, dokumentanalyse, semistrukturerede kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observationer og kvalitativ indholdsanalyse. De studerende fortsætter med at arbejde i grupper, nu med at undersøge, hvordan forskellige metoder kan bruges i deres teoretiske udforskninger. Deltagelse i workshoppen udgør den obligatoriske øvelse. Aktiv deltagelse i denne heldagsworkshop giver forudsætningerne for det videre forløb i det kulturpolitiske modul.
Kulturpolitisk emne på Moderne kultur og Kunsthistorie er opdelt i to dele. Den første del er obligatorisk for alle studerende og består af kurset: Kulturpolitik: Teori, metode og analyse. I anden del vælger de studerende ét ud af tre emne kurser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 192
  • I alt
  • 220
Mundtlig
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur