HMKK03601U Moderne kultur: Kulturteori

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cultural Theory

Uddannelse

Moderne Kultur

Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset i kulturteori er at give en indføring i væsentlige nyere retninger inden for såvel almen kulturteori som kunstartspecifik teori og metode. Kultur forstås i den sammenhæng dels som det generelle system eller væv af vaner, værdier, forestillinger, handlinger, institutioner og kommunikationsformer, der binder mennesker sammen på forskellig vis, og dels som de værker og produkter hvormed sådanne værdier og forestillinger gives en varig symbolsk form og undertiden tematiseres kritisk.

I år er kursets tematiske undertitel ”Situationer,” idet vi her fokuserer på kulturteoriens evne til at begrebsliggøre, kontekstualisere og analysere en række vidt forskellige historiske, sociale, politiske og æstetiske situationer. Med afsæt i Stuart Halls arbejde med ’conjunctural analysis’ læser vi på kurset tekster af teoretikere såsom Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Rancière, Wendy Brown, Judith Butler, Kathy Weeks, Jasbir Puar og Kyla Schuller med henblik på at følge disse tænkeres måder at praktisere situationsanalyse på. Hvordan forstår vi bedst henholdsvis demokratiets og fotografiets situation? Hvad er relationen mellem en historisk situation og et længere historisk forløb? Hvilke historiske konjunkturer kendetegner typisk situationer præget af ’moralsk panik’? Hvordan engagerer man sig i en situation til fordel for underkastede subjekter? Kan et kunstværk være en situationsanalyse – og i så fald hvordan? Dette er blot nogle af de spørgsmål, vi berører på kurset.

Forelæsning + seminar
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Seminar
 • 28
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordninger her:

KA-2019/2020