HLVK03872U Litteraturvidenskab: Tekst/kontekst

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Text/Context

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Dette kursus handler om kontekstproblemet i det litteraturvidenskabelige studium af litterære tekster. Hvorfor og hvordan kontekstualiserer vi litterære tekster og problemer? Litteraturhistorien lærer os, at teksters betydning er kontekstbestemt, men nok så vigtigt er det, at der ikke kun findes én kontekst, men at tekster kan kontekstualiseres forskelligt. Vi skal ned i arkiverne, ned i historien, ned i begreberne og ned i forskellige former for tekstvidenskabelig og kontekstualistisk praksis. Til den ende vil kursets deltagere blive introduceret for en række digitale analyseredskaber, idet vi blandt andet skal arbejde med omfattende digitale tekstarkiver. Vi kommer i kurset til at arbejde indgående med metodiske spørgsmål omkring undersøgelsen af litteraturhistoriske fænomener.

Kurset er opdelt i tre temablokke. Første temablok handler om engelsk renæssanceteater, anden temablok om et romanhistorisk emne og tredje temablok om et samtidshistorisk emne. I alle tre temablokke skal de studerende udfærdige en materialesamling om et selvvalgt emne inden for temablokkens overordnede emne. I de to første temablokke skal materialesamlingen bestå af resultaterne af en computerassisteret analyse af store tekstkorpora hentet fra diverse digitale arkiver. I den tredje temablok skal de studerende indsamle litterært materiale til at belyse en konkret, historisk begivenhed.

Kurset vil bestå af enkelte forelæsninger og ugentlige seminarer, hvor de studerende individuelt og gennem samarbejde skal opbygge materialesamlinger, som vil kunne bruges i en afsluttende ugeopgave.

Til kurset hører et begrænset fælles pensum af historiske nøgletekster, baggrundslitteratur og forskningslitteratur om kontekstualisering, litteraturhistoriografi og digitale metoder i aktuel litteraturforskning, men først og fremmest skal deltagerne selv finde primærkilder (og relevant forskningslitteratur) til deres materialesamlinger. Det fælles pensum omfatter blandt andet Marlowe’s The Jew of Malta (ca 1592), Shakespeare’s The Merchant of Venice (ca 1597), Radcliffe’s The Mysteries of Udolpho (1794) samt Ted Underwoods Distant Horizons. Literary Evidence and Literary Change (2019). Digitale ressourcer i kurset omfatter blandt andet EEBO samt programmerne AntConc, Voyant Tool og Notepad++

Kurset er opdelt i tre temablokke, som hver består af to forelæsninger og fire seminarer, hvor de studerende gennem gruppearbejde skal producere en materialesamling. Seminarerne forløber med diskussion og fremlæggelse, men omfatter også en række øvelser til udvikling af deltagernes digitale kompetencer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Seminar
 • 28
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse