HLVK03851U Litteraturvidenskab: Analyseseminar

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Analytical Seminar

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Kurset Analyseseminar træner de studerende i teoretisk perspektiveret analyse af litterære tekster. Det handler om at kunne identificere de spørgsmål, en given tekst rejser gennem sine særlige litterære greb, og at kunne udvælge teoretiske tekster, der kan hjælpe med at besvare eller undersøge dem. Kurset er opdelt i tre temablokke om henholdsvis stil, narratologi og topos. Temablokken om stil fokuserer på den litterære teksts stilistiske træk og vil berøre emner som troper og figurer, syntaks, vokabular, rytme. Temablokken om narratologi omhandler tekstens udsigelsesforhold og dramaturgi og vil berøre emner som stemme, fokalisering, ”unaturlige” fortællere, plot. Temablokken om topos fokuserer på topologi, intertekstualitet, motivhistorie og –analyse. Undervisningen består dels af forelæsninger, der vil give et overblik over udvalgte metodiske og teoretiske spørgsmål inden for de enkelte temablokke, dels af workshops, hvor fokus ligger på de studerendes aktive analysearbejde med de litterære tekster. Faste arbejdsformer i seminarerne er kollektiv nærlæsning og diskussion af miniskriveøvelser.

Forelæsning 2 timer x 12 uger
Seminar 3 timer x 12 uger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 276
 • Seminar
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende får i seminarerne feedback på deres mundtlige oplæg af underviseren og giver hinanden feedback på deres miniskriveøvelser. Til den mundtlige eksamen giver eksaminator og censor feedback umiddelbart efter eksaminationen i forbindelse med at de meddeler eksaminanden den opnåede karakter.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse