HLVB00731U Litteraturvidenskab: Litteraturteori og -analyse 2

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Literary Theory and Analysis 2

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Kurset ”Litteraturteori og –analyse 2” er en fortsættelse af kurset ”Litteraturteori og –analyse 1”. Formålet er at fortsat opøve og raffinere evnen til at analysere litterære tekster med hjælp fra litteraturteoretiske begreber og en bevidsthed om, hvilket litteratursyn (og verdenssyn) en given analytisk tilgang indebærer. I dette kursus stilles skarpt på analysen af tematik, forløb, karakterer og ideologiske strukturer. Der introduceres til forskellige teoretiske syn på disse litterære aspekter (dekonstruktion, receptionsæstetik, fænomenologi, strukturalisme, ideologikritik, diskursanalyse). Teorien vil dels levere redskaber til tekstanalysen, dels åbne et rum for refleksion over litteraturens (og litteraturanalysens) funktion og beskaffenhed. Kurset samler sig om fire temablokke: ”Litteraturens stoforganisering” (tema, motiv), ”Litteraturens fortællinger” (forløb, komposition, karakterer), ”Litteratur og magt” (ideologikritik, diskursanalyse), ”Aktuel litteraturteori” (åben blok, hvor en eller flere af litteraturvidenskabens aktuelle interesser vil blive behandlet).

Forelæsning + efterfølgende seminarhold
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 272
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminar
 • 36
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur