HLVB00711U Litteraturvidenskab: Litteraturteori og -analyse 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Literary Theory and Analysis

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Formålet med kurset i litteraturteori og -analyse er at opøve evnen til at analysere litterære tekster ved hjælp af teoretiske og analytiske begreber samt at udvikle en bevidsthed om den litteratur- og verdensopfattelse, som en given analytisk tilgang implicerer. Kurset fokuserer på forskellige aspekter af den litterære tekst, som analysen må tage i betragtning (retoriske figurer, metaforer, fortællerforhold, synsvinkler, kontekst osv.), og det introducerer forskellige teoretiske syn på disse aspekter (i store træk formalisme, hermeneutik, historicisme, strukturalisme, dekonstruktion). Teorien vil dels bidrage med begrebslige redskaber til tekstanalyse, dels skabe et rum for refleksioner over litteraturens (og litteraturanalysens) funktion og natur. Desuden vil litteraturteoriens historiske udvikling blive diskuteret på kurset.

Kurset er opbygget af fire tematiske blokke: 1) litteraturens stemmer (udsigelse, synsvinkel), 2) litteraturens sprog (rytme, lyd, stilistik, retorik), 3) litteraturens billeder (metafor og andre troper) og 4) sammenligning af forskellige teoretiske tilgange til litteraturen.

Pensum består af litterære tekster i forskellige genrer (prosa, lyrik, drama) samt af teoretiske og analytiske tekster, der repræsenterer forskellige tilgange.

Kurset vil diskutere spørgsmål som: hvilken rolle spiller en teksts form for dens betydning? Er litteraturens sprog forskelligt fra andre former for sprog? Hvad er forskellen på trope og figur, metafor og metonymi, symbol og allegori, auktorial og personal fortæller? Hvad kendetegner en historiserende læsning af ældre tekster i forhold til en læsning af ældre tekster i et aktuelt perspektiv?

Når man følger dette kursus, skal man også følge det ene af to ledsagekurser om et specifikt litterært værk.

Der udarbejdes et kompendium til kurset.

Desuden anskaffes følgende bøger:

1. Jonathan Culler: Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1997.

2. Enten

Lasse Horne Kjældgaard et al. (red.): Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2012

eller

Mads Rosendahl Thomsen et al. (red.): Literature. An Introduction to Theory and Analysis. London: Bloomsbury, 2017

1 ugentlig forelæsning a 2 timer i 14 uger, samt 1 ugentligt seminar a 3 timer i 12 uger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 272
 • Seminar
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende får mulighed for at få deres skriveøvelse læst igennem af instruktorer, som giver mundtlig og skriftlig feedback, inden skriveøvelsen afleveres i den endelige version. Desuden får de studerende mundtlig feedback på deres oplæg i seminarerne

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse