HLIK0009EU LIN; Lingvistisk emne: Psykolingvistik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Linguistic topic: Psycholinguistics

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Psykolingvistik studerer menneskers handlinger og mentale processer når de bruger sprog.

 

Kurset giver en indføring til en række metoder der kan bruges til psykolingvistiske adfærdsforsøg (læseeksperimenter, tværsproglige studier, primingforsøg med måling af reaktionstider m.m.).

 

Vi vil afsøge hvordan studier med psykolingvistiske metoder kan bidrage

- til udvikling af sprogvidenskabelige teorier inden for fonetik og fonologi, semantik, pragmatik og syntaks og

- til udvikling af teorier inden for kognitionsforskning og psykologi (fx til en udvidet forståelse af opmærksomhedsprocesser).

 

Eksamensopgaven består i at udarbejde et projektforslag til en psykolingvistisk undersøgelse, herunder inddrage relevant teori og afrapportere foreløbige resultater fra et pilotforsøg (dvs. fra en indledende afprøvning af forsøget med ganske få deltagere). Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper af maks. 3 personer. 

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

Viden om og forståelse af:

 • psykolingvistisk teori og metode


Færdigheder i at:

 • identificere et relevant og afgrænset psykolingvistik undersøgelsesspørgsmål med et tilhørende undersøgelsesdesign samt afrapportere foreløbige pilotdata,
 • fordybe sig i psykolingvistik teori og metode,
 • finde og inddrage relevant faglitteratur i sin analyse af problemet.
   

Kompetencer til at:

 • afgrænse og fremstille et empirisk eller teoretisk lingvistisk emne i skriftlig form for
 • fagfæller.

 

Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, metodisk workshop og individuel vejledning.

Den primære undervisningsform er holdundervisning. Nogle gange vil der være studenterfremlæggelser. Et par gange vil der være metodiske workshops hvor vi arbejder med at opsætte eksperimenter og analysere data. Der er også mulighed for kort individuel vejledning af eksamensprojekter.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen