HLIK0004EU LIN; Lingvistisk emne - Struktur, variation og norm: Rødder og fødder - sprog og krop i tid og rum

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Structure, variation and norm: Roots and feet - language and body in time and space

Kursusindhold

Vi skal på kurset undersøge, hvordan dansk tales forskelligt af forskellige mennesker i Danmark (dvs. sprogets struktur og variation), og de normer, forventninger og værdier vi knytter til.

I løbet af kurset samarbejder vi med Københavns Museum og projektet ”Lyden af København”. Fire kursusgange kommer til at foregår på Københavns Museum, hvor vi sammen med museets skoletjeneste og elever fra københavnske skoler skal arbejde om citizen science, dvs. indsamling og analyse af sproglige data fra København. Vi skal i samme forbindelse i fællesskab arbejde med forskningsformidling og forberedelse af projektets afsluttende museumsudstilling. Kursusdeltagerne får gratis adgang til museet, samt mulighed for at arbejde med historiske sproglige data fra København.

 

Kan man høre på en person, at han eller hun er vokset op på Nørrebro i København? Eller i Nexø på Bornholm? Hvorfor kan vi kan vi høre på nogle mennesker, men ikke alle, hvor i landet de kommer fra? Hvorfor er talesprog – og ikke skriften – en bedre indikator for menneskers tidligere færden?

Gennem en kritisk undersøgelse af hvordan og hvorfor vi til stadighed kobler sprog og mennesker til specifikke steder (sociale såvel som geografiske steder), sætter dette kursus fokus på betydningen af sproglige forskelle (herunder dialekter, københavnske sociolekter og multietnisk ungdomssprog) i vores nutidige globaliserede samfund, hvor mennesker er mobile og flytter sig over lange afstande, og hvor sprog er i kontakt med andre sprog i en grad som ikke er set tidligere i historien. På trods af globalisering og øget mobilitet bliver vi som mennesker ved med at bruge sprog (f.eks. dialekt) til symbolsk at koble os selv og hinanden til geografiske og sociale steder. Det er en grundlæggende ideologi i vores samfund, at man opfatter sprog som naturligt tilhørende steder (f.eks. at ’dansk’ hører til det geografiske sted vi kalder ’Danmark’, men det gør ’tyrkisk’ eller ’grønlandsk’ ikke). Gennem analyser af tekster og autentisk talesprog dekonstruerer vi sådanne koblinger, samtidig med at vi undersøger, hvorfor de eksisterer, og hvordan de virker i relation til identitet og in- og eksklusion af forskellige typer fællesskaber.

 

Kurset er tæt koblet til igangværende forskning, og deltagere vil derfor blive inddraget i mini-forskningsopgaver med mulighed for at indsamle og analysere autentiske talesprogsdata.

 

Centrale teoretiske og metodiske begreber, som vi kommer til at anvende, vil være: identitet, norm, diskurs- og narrativanalyse.

 

Kursets eksamensform bliver en integreret portfolio, som vi arbejder med fra kursusstart. Den kommer til at bestå af en samling af forskellige opgaveløsninger, som præsenteres i løbet af kurset. Det kan f.eks. være sproglige analyser, eksempler på forskningsformidling, beskrivelse af en forskningsplan, slides fra et mundligt oplæg.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • faglig, teoretisk og metodisk viden om studiet af dansk talesprog
 • kendskab til og færdigheder i analysemetoderne: trækanalyse, herunder fonetisk og grammatisk analyse af sproglig variation, diskurs- og narrativanalyse,
 • udvikle kritisk sans og metodisk stringens i analysen af sproglig variation
 • identificere og diskutere normer for sprog og sprogpolitiske konsekvenser heraf
 • indsamle og selvstændigt bearbejde og analysere sproglige data
 • tage selvstændigt ansvar for udformning og afgrænsning af en forskningsopgave
 • formidle forskningsbaseret viden om kursets emne


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen

2017-ordningen
2008-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af forelæsninger, oplæg og gruppearbejde. Deltagere vil også blive inviteret til at medvirke til løsning af mindre forskningsopgaver, indsamling og hands-on-analyser af forskningsdata.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio

Kriterier for bedømmelse

På KA 2008-ordningen er bedømmelsesformen dog Bestået/Ikke bestået.