HKVK0005EU KØN; KA-tilvalgsemne: Digitale intimiteter: Køn, seksualitet, krop og identitet online

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Digital intimacies: Gender, sexuality, body, and identity online

Uddannelse

Køn, seksualitet og forskellighed

Kursusindhold

Stadig større dele af vores hverdagslige og intime liv udfoldes online til en sådan grad, at man taler om at det ikke længere giver mening at skelne mellem det online og det offline. Snarere må vi forstå vores digitale liv som grundlæggende sammenvævet med vores krop og verden. På dette kursus introduceres nyere teorier og -undersøgelser, der på forskellige måder diskuterer, analyserer og fortolker digitaliseringen af vores køn, seksualitet, krop og identitet.

 

Når vores køn, seksualitet, krop og identitet gøres lige så meget online som offline, så stiller det nye krav til de metoder, vi bruger, når vi vil undersøge menneskers kulturer, hverdage og intime liv. På kursets første del introduceres og gennemgås derfor tre digitale metoder til at undersøge kulturelle fænomener på digitale medier: 1) Social netværksanalyse med fokus på hvordan vi gør identitet online, 2) Platformsanalysen med fokus på hvordan de sociale medieplatformes kodede infrastruktur skaber rammerne for hvordan vi kan tænke os selv og forstå hinanden, og 3) internet-etnografi med fokus på metoder til at lave etnografisk arbejde i et altomspændende internet.

 

På kursets anden del zoomer vi ind på forskellige teoretiske såvel som empiriske områder af digitale intimiteter: Empirisk stiller vi bl.a. skarpt på, hvordan folk i stadig større grad bruger sociale medier til at bearbejde sorg. Vi studerer, hvordan mænd i stadig større grad udstiller dem selv og deres kroppe fx gennem sports-selfien på instagram og gennem nye ”natural look makeup video tutorials”. Vi undersøger de måder, vi tracker vores menstruationscyklus, løbeture, sovevaner og madforbrug. Og vi ser på algoritmer, dating apps og dick-pics.

 

Vi kombinerer de forskellige empiriske nedslag med nye teorier, som skal hjælpe os med at forstå, hvordan vores kultur såvel som vores køn, seksualitet, krop og identitet forandres i disse nye digitale landskaber: Hvad betyder det for vores forståelse af maskulinitet, at mænd nu kan kapitalisere på deres skønhed, nøgenhed og tiltrækning på måder, som tidligere var forbeholdt kvinder? Medvirker algoritmer til at usynliggøre og videreføre diskrimination og racisme på nye måder? Hvordan virker æstetiske former som fx selfien, der muliggøres af nye teknologier og sociale medier, til at forandre vores identiteter og forståelse af selv og andre? På hvilke måder bryder de digitale muligheder gamle normer og giver mulighed for nye intimiteter, selvfremstillinger og relationer?

 

Gennem kurset vil vi hver uge arbejde med konkret data-indsamling på internettet, hvor de tre metoder og de forskellige teorier sættes i konkret anvendelse.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 

 • de forskellige retninger, teorier og metoder, som præsenteres på kurset om digitaliseringen og medialiseringen af køn, seksualitet, identitet og intimitet
 • centrale diskussioner om krydsfeltet mellemdigitale medier og intimitet
 • teoretiske begreber om køn, seksualitet og andre forskelssættende sociale kategorier.

 

Færdigheder i at

 • identificere og karakterisere de teoretiske retninger og metodiske principper, der præsenteres på kurset, med hensyn til disses indbyrdes ligheder og forskelle
 • analysere og reflektere over mulige forbindelser (intersektioner) mellem sociale kategorier som etnicitet, race, køn, seksualitet o.l.

 

Kompetencer til at

 • skelne mellem og reflektere over forskellige køns- og medieteoretiske begreber og analysegreb
 • anvende digitale metoder og feministiske teorier til at forstå, analysere og fortolke sociale markeringer af forskel i konkrete analyser af udvalgte kulturprodukter, medieprodukter, politiske diskurser, teoretiske tekster o.l.
 • vurdere og diskutere de mulige videnskabelige såvel som praktiske (fx etiske) konsekvenser af den valgte analyse- og argumentationsstrategi.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Køn, seksualitet og forskellighed:

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Kurset er udformet som et arbejdsfælleskab snarere end som en forelæsningsrække. Undervisningen består af underviseroplæg, diskussioner, analytiske øvelser, gruppearbejder og konkret empirisk indsamling af digitalt materiale gennem de metoder, som præsenteres på kurset.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen