HKUK03371U Kunsthistorie: Design og Hverdagskultur

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Art history: Design and Everyday Culture

Kursusindhold

Dette kursus er rettet mod, at deltagerne stifter dybere bekendtskab med væsentlige historiske udviklinger af designprodukter og deres rolle i hverdagskulturers livsformer i navnlig den vestlige kulturkreds fra ca. anden halvdel af det 19. århundrede til i dag. Her ligger emfasen på dels udviklingen af modernistisk design, dels på senmoderne og samtidshistoriske udviklinger. Kurset sikrer deltagerne gode færdigheder i at analysere og diskutere designobjekter i social- og kulturhistorisk perspektiv såvel som i industri- og teknologihistorisk perspektiv. Vi arbejder her med udviklingslinjer og tendenser inden for design og hverdagskultur i navnlig Europa og USA. Vi udarbejder analyser og kritisk refleksive diskussioner af specifikke designs inden for felter som: produktdesign, reklame og kommunikation, forbrugskultur, urbanitet og transport, arbejdsplads, bolig og interiør, livsstil, mode, identitetsdannelse, krop og køn.

I parallel med vores arbejde på kursets historiske og teoretiske stof og analytiske casestudier af designs vil vi i kurset foretage et mindre antal feltstudier on location for at sikre faglig kompetence til at analysere designprocesser i konkrete designinstitutioner, organisationer, virksomheder eller på bestemte steder. Her kikker vi nærmere på designprocessen i praksis og på konkrete mål for konceptudvikling, produktfremstilling, formidling og forbrug.

 

Undervisningsmateriale:

(Her skal du beskrive det litteraturgrundlag, som kurset er baseret på. Det skal fremgå, hvilke bøger eller kompendier, som de studerende skal anskaffe og du skal give nogle forslag til litteratur, som de studerende kan læse forud for kursusstarten, hvis de ønsker det).

 

Kurset er digitalt kompendiebaseret og trækker på en bred vifte af tekster fra kulturteori og kulturhistorie samt mere specifikt fra designteori, designhistorie og designanalyse.

 

Baggrundslitteratur:

 

Attfield, Judy. 1990. “FORM/female FOLLOWS FUNCTION/male: Feminist Critiques of Design.” In John A. Walker, Design History and the History of Design, 199-225. London: Pluto Press.

Entwistle, Joanne. 2000. The Fashioned Body. Fashion, Dress andModern Social Theory. Cambridge: Polity Press. 140-151, 169-180.

Featherstone, Michael. 1991. “The Aestheticization of Everyday Life.” Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage. 65-82.

Shove, Elizabeth. 2007. “The Design of Everyday Life.” Design of Everyday Life, 2-19. Oxford: Berg.

 

 

 

Kursus varighed(antal uger og timeantal): Kurset strækker sig over hele semesteret med 14 kursusgange á 4 timer.

 

 

 

 

Kursusplanen inkluderer en introduktionssession om hverdagskultur og hverdagsæstetik og en længere række tematiske kursusgange om bestemte felter og problemstillinger i hverdagsdesign: individualiseret smag; produkter og materialer; kommunikation og reklame; forbrug; mode og livsstile; transport og urbant design; rum og arkitektur, hjemmets indretning, arbejdspladsen.

Kursusplanen rummer desuden flere kursusgange afsat til feltstudier on location. Disse veksler fra semester til semester, men kan f.eks. finde sted ved Designmuseum Danmark, Designskolen i København, organisationen INDEX – Design to Improve Life, Mads Nørgaards modehus, Kvorning Design og Kommunikation, Dansk Arkitektur Center, Fisketorvet, Superkilen, Nørreport Station.

Undervisningen består af forelæsninger, deltageroplæg, diskussioner, feltarbejde og en stribe øvelser, hvor de studerende arbejder aktivt i grupper eller individuelt med både læsestoffet og cases fra feltarbejde.

Vi har i dette kursus 4 timer til rådighed hver gang, og vi bruger en del af den tid til deltageroplæg og skriveværksted for deltagernes egne opgaver. En del af aktiviteten i et sådant skriveværksted handler om at give peer feedback. Vi bruger Peergrade systemet online, som vi har rigtig gode erfaringer med ifm. at give individuel eller gruppemæssig peer feedback, så de afsluttende opgaver gennem løbende revision i semesteret når de faglige mål og bliver rigtigt gode.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksamen
Prøveform: Portfolio.
Omfang: 20-25 sider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.

Portfolien består af en lille række bundne opgaver, der stilles af underviseren i forbindelse med undervisningen.
Portfolien består af 3 dele:
• Video/manuskript og slides til mundtligt 5-8 minutters oplæg vedr. et hverdagskulturelt designs historie
• Skriftlig analyse på 8 normalsider af et hverdagskulturelt design
• Diskussion på 8 normalsider af en designproces’ betydning for en hverdagspraksis på baggrund af besøg/feltarbejde on location ved en institution, en virksomhed, eller et sted.

Ved semesterstart præsenterer underviseren rækken af deadlines for, hvornår i semesteret de tre elementer i portfolien kan indleveres til feedback. Det kan variere en smule fra semester til semester, men deadlines ligger typisk omkring kursusgang 4, 8 og 12.
Der gives feedback på opgaver afleveret til tiden. Feedback kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback, fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere.
Den afsluttende portfolien består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor man som kursusdeltager har haft mulighed for styrke portfolien ved at indarbejde feedback.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse