HKUK03371U Kunsthistorie: Design og Hverdagskultur

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Art history: Design and Everyday Culture

Uddannelse

Kurset kan også tages af studerende på Enkeltstående kandidattilvalg 2019 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab – Design og hverdagskultur, Aktivitetskode: HKUK13371E

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kunsthistorie/ikk_enkeltst_katv  og

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kunsthistorie/kunsthistorie_ka.pdf

Kursusindhold

Dette kursus er rettet mod, at deltagerne stifter dybere bekendtskab med væsentlige historiske udviklinger af designprodukter og deres rolle i hverdagskulturers livsformer i navnlig den vestlige kulturkreds fra ca. anden halvdel af det 19. århundrede til i dag. Her ligger emfasen på dels udviklingen af modernistisk design, dels på senmoderne og samtidshistoriske udviklinger. Kurset sikrer deltagerne gode færdigheder i at analysere og diskutere designobjekter i social- og kulturhistorisk perspektiv såvel som i industri- og teknologihistorisk perspektiv. Vi arbejder her med udviklingslinjer og tendenser inden for design og hverdagskultur i navnlig Europa og USA. Vi udarbejder analyser og kritisk refleksive diskussioner af specifikke designs inden for felter som: produktdesign, reklame og kommunikation, forbrugskultur, urbanitet og transport, arbejdsplads, bolig og interiør, livsstil, mode, identitetsdannelse, krop og køn.

I parallel med vores arbejde på kursets historiske og teoretiske stof og analytiske casestudier af designs vil vi i kurset foretage et mindre antal feltstudier on location for at sikre faglig kompetence til at analysere designprocesser og målsætninger i konkrete designinstitutioner, organisationer og virksomheder. Her kikker vi nærmere på designprocessen i praksis og på konkrete mål for konceptudvikling, produktfremstilling, formidling og forbrug.

Kurset er digitalt kompendiebaseret og trækker på en bred vifte af tekster fra kulturteori og kulturhistorie samt mere specifikt fra designteori, designhistorie og designanalyse.

Attfield, Judy. 1990. “FORM/female FOLLOWS FUNCTION/male: Feminist Critiques of Design.” In John A. Walker, Design History and the History of Design, 199-225. London: Pluto Press.

Entwistle, Joanne. 2000. The Fashioned Body. Fashion, Dress andModern Social Theory. Cambridge: Polity Press. 140-151, 169-180.

Featherstone, Michael. 1991. “The Aestheticization of Everyday Life.” Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage. 65-82.

Shove, Elizabeth. 2007. “The Design of Everyday Life.” Design of Everyday Life, 2-19. Oxford: Berg.

Kurset strækker sig over hele semesteret med 14 kursusgange á 4 timer.
Kursusplanen inkluderer en introduktionssession om hverdagskultur og hverdagsæstetik og en længere række tematiske kursusgange om bestemte felter og problemstillinger i hverdagsdesign: individualiseret smag; produkter og materialer; kommunikation og reklame; forbrug; mode og livsstile; transport og urbant design; rum -- arkitektur, hjemmets indretning, arbejdspladsen.
Kursusplanen rummer desuden 6 kursusgange afsat til feltstudier on location. Disse veksler fra semester til semester, men kan f.eks. finde sted ved Designmuseum Danmark, Designskolen i København, organisationen INDEX – Design to Improve Life, Mads Nørgaards modehus, Dansk Arkitektur Center, Holmegaard, Fisketorvet, Superkilen, Nørreport Station.
Undervisningen består af forelæsninger, deltageroplæg, diskussioner, feltarbejde og en stribe øvelser, hvor de studerende arbejder aktivt i grupper eller individuelt med både læsestoffet og cases fra feltarbejde.

Vi har i dette kursus 4 timer til rådighed hver gang, og vi bruger en del af den tid til deltageroplæg og skriveværksted for deltagernes egne opgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 280
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Portfolio.
Omfang: 20-25 sider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt
Portfolien består af en lille række bundne opgaver, der stilles af underviseren i forbindelse med undervisningen.
Portfolien består af 3 dele:
• Manuskript og slides til mundtligt 5-8 minutters oplæg vedr. et hverdagskulturelt designs historie
• Kort skriftlig analyse og diskussion på 5 normalsider af et hverdagskulturelt design
• Rapport på 10 normalsider vedr. feltarbejde on location, med fokus på evaluering af en konkret designproces ved en institution eller en virksomhed, alternativt en evaluering af en bestemt designproces’ betydning for en hverdagspraksis.

Ved semesterstart præsenterer underviseren rækken af deadlines for, hvornår i semesteret de tre elementer i portfolien kan indleveres til feedback. Det kan variere en smule fra semester til semester, men deadlines ligger typisk omkring kursusgang 4, 8 og 12.
Der gives feedback på opgaver afleveret til tiden. Feedback kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback, fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere.
Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor man som kursusdeltager har haft mulighed for styrke portfolien ved at indarbejde feedback.