HKUK03331U Kunsthistorie/Visuel kultur: Kunst og kulturforskning: ??

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Art and Culture Research: ??

Uddannelse

Kunsthístorie og Visuel kultur

Med henblik på at styrke læringen vil kurset kombinere forskellige undervisnings- og læringsmeto-der. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, diskussioner i plenum, analytisk arbejde (individuelt og i mindre grupper) samt underviser- og peerfeedback på en række mindre skriftlige opgaver. De stillede opgaver vil have karakter af skriveøvelser på 1-4 sider, som vil skulle udføres som et led i forberedelsen til visse kursusgange, og som vil have til formål at øge deltagernes for-ståelse af og kritiske refleksion over centrale teoretiske begreber samt styrke deres evner til at an-vende dem i analyser af konkrete kunstværker. Kurset vil desuden inkludere en række ekskursioner til diverse museer, slotte og andet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse